Mina rättigheter, skyldigheter och möjligheter som barn

Mina rättigheter, skyldigheter och möjligheter som barn

v.10-14

Ayla Lannestedt

 

 

Frågeställningar:

Barnens rättigheter UNICEF

Vad kan jag påverka i mitt liv? (tider, aktiviteter, månadspeng)

Hur kan jag påverka mitt liv? (klassråd, elevråd, gårdsråd, matråd, familjeråd)

 

v.10 Vilka är mina rättigheter?

Läs delar av Barnens rättigheter.

  • Varför finns de? Vilka ska följa dem?
  • Vad betyder de?
  • Skolplikt, är det en plikt eller en rättighet? Har alla rätt att gå i skolan?

 

v.11 Vilka är mina skyldigheter?

Att veta om och ta tillvara på mina rättigheter

Följa lagar och regler

  • Vilka lagar och regler gäller barn?
  • Vem ska lära mig dem?

 

v.12-13 Vilka är mina möjligheter?

Vad kan jag påverka och hur? (klassråd, gårdsråd, matråd, familjeråd, protester, förslag)

Att utbilda mig (gratis skolgång där alla enligt lag ska få det stöd och hjälp de behöver)

Nå vilka mål jag vill, allt är beroende på min egen inställning

 

Eleverna ska kunna:

Förklara orsaker och samband

  • Hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
  • Hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, utifrån något givet exempel.

 

Reflektera, analysera och kritiskt granska elevnära samhällsfrågor

Förklara orsaker och samband (inom elevnära samhällsfrågor)

Föra enkla resonemang om konsekvenser.

Utgår från något perspektiv.

Göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader

Redogöra för enkla och till viss del underbyggda slutsatser.

Redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter.