Sårbara platser del 1 – Hoten om demokratin

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.35-42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad ute i världen skrämmer dig?

Övergripande mål från LGR11 2.2

Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Förankring i kursplanens syfte: Samhällskunskap

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll från kursplanen

Fokus för elever:
=> Förklara hur USA styrs och hur presidentvalet går till. (President, kongress, högstadomstolen, partier)
=> Se likheter och skillnader mellan hur Sverige styrs och hur USA styrs.
=> Förklara orsaker till att vi i Sverige är påverkade av hur USA styrs.
=> Granska källor och bedöma dess trovärdighet utifrån källkritikmallen.
=> Visa på möjligheter med de olika medier som finns runt oss och visa på positiva konsekvenser av dessa.
=> Visa på risker kopplade till olika medier som finns runt oss och visa på konsekvenser av dessa risker.
=> Förklara medias olika roller och visa på hur dessa kan kopplas till demokrati och varför det är viktigt med att även de granskas.
=> Förklara vad som menas med demokrati.
=> Beskriva och förklara hur våra grundlagar fungerar och hur dessa hänger samman med media och demokrati.
=> Förklara vad som menas med diktatur.
=> Visa på konsekvenser för media i länder som har diktatur. (Vinklingar, censur)
=> Visa på internets betydelse ur olika perspektiv i en diktatur.
=> Förklara konsekvenser av att leva i en rättsstat och jämföra detta med att leva i en polisstat.
=> Förklara hur FN styrs (Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet, Generalsekreterare).
=> Beskriva FNs tre huvudarbetsområden och förklara vad FN kan fatta för olika typer av beslut.
=> Jämföra hur FN styrs med hur USA och Sverige styrs.
Från Lgr 11 (för läraren)
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av om- världen. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
• Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.
• Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
• Några olika stats- och styrelseskick i världen.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Material:
Källkritikmall:
ka%cc%88llkritik-160208

Keynote med det vi jobbat med:

hoten-mot-demokratin-elev-ver-2

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar tillsammans med att utforska vilka rädslor vi i klassen har för det som finns i vår omvärld. Utifrån detta kommer vi att välja spår för att jobba med frågor som gör oss människor och våra samhällen sårbara.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Vi introducerar frågan och undersöker den med olika uttrycksätt
v.36 Vi diskuterar Donald Trump och varför han skrämmer/oroar. Vi börjar titta på hur USA styrs.
v.37 Usa- styrs och källkritik
v.38 Lemshagaspel Källkritik
v.39 Källkritik, möjligheter och risker med nätet i en demokrati, Medias roll i en demokrati och vad är demokrati?
v.40 Media och grundlagar, diktatur och hur media påverkas där, internetsbetydelse
v.41 Att leva i diktatur – polisstat jämfört med rättsstat, FN – uppdrag och ledning
v.42 FN, repetition, Analys där eleverna väljer form
v.43 Start med geografi och källkritikanalys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att skapa en förståelse för vad som gör en plats sårbar eller vad som gör att människor är sårbara är viktiga delar i geografi och samhällskunskap. Utifrån våra tankar om rädslor tar vi oss ut i världen till platser där detta är en verklighet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.