Smörkniv och ask

Ansvarig/Ansvariga lärare:Sven Tell

När, under vilka veckor? p1 och p2

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Kan eleverna utan instruktion tillverka en smörkniv och efter instruktioner tillverka en 6 kantig ask med lock. Klädd med grenar.

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

   

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,
Centralt innehåll från kursplanen

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert ochändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar ochväljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt godanvändning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att eleverna får tillverka en smörkniv med stor noggrannhet helt på egen hand utan instruktioner. Därefter tillverkar eleverna en liten ask med lock. Asken är sexkantig och klädes med ändar av kvistar som efter bearbetning skapar ett mönster runt om och på locket. Asken lackas.

Alternativt målar man asken.

Hinner man klart tillverkas en liten bricka med handtag.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

pågår under en period. ex P1 sedan byter man till textilslöjd.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.