Minoritetsfolk

Ansvarig/Ansvariga lärare:Sven Tell

När, under vilka veckor? P1 och P2

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Kan eleverna se samband mellan minoritetsfolken i världen och skapa föremål som de använder.

ex. Samer

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet,
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Centralt innehåll från kursplanen

I årskurs 7-9

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Slöjden i samhället

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert ochändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar ochväljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt godanvändning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi undersöker hur olika minoritets folk lever och om vi kan se likheter med ex Samerna och deras kultur. Sedan skapt eleverna olika föremål som anknyter till de olika mioritetsfolken. I trä metall och textil samt andra lämpliga material.

Det kan vara bruksföremål , konst eller religiösa symboler

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning kommer att ske i form av en utställning som görs i samarbete med den andra Merkuriusklassen som har bild.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

projektet pågår under alla 4 perioderna.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Med tanke på folkvandringen som sker idag är det intressant att studera tidigare folkvandringar och släktskapet mellan olika folkgrupper

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Kunskapssyn och lärande

 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem
 • Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.