Borrövningar

Ansvarig/Ansvariga lärare:Sven Tell

När, under vilka veckor?35-3

Vad?

Eleverna arbetar med att lära sig använda pelarborrmaskin, slipmaskiner och handborrmaskiner. 

Frågeställning och följdfrågor

Kan eleverna genom att följa instruktioner skapa olika leksaker med hjälp av maskiner.

Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervis- ningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Centralt innehåll från kursplanen

• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinations- möjligheter.

• Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

• Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt
och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings- alternativ som leder framåt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna tillverkar i trä olika leksaker där huvudsyftet är att de skall lära sig att hantera Pelarborrmaskinen och slipmaskinerna på ett säkert sätt.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar inför kamrater och klasslärare/mentor

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Pågår under hela terminen

Varför?

Sammanhang och aktualitet

En del leksaker kan användas på naturkunskaps timmarna. Ex Flygande drakar.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
  • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.