Slöjd -Modernismen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Åsa Gustafsson, Mia Widoff och Sven Tell

När, under vilka veckor? Merkurius Grön och Röd v. 49-50, 2-6

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är modernismen?
 • Hur uppstod den?
 • Vilka -ismer finns det?
 • Hur kan du förändra ett valt konstverk till din egen tolkning? Hur skulle det kunna bli en skulptur?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förankring i kursplanens syfte

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • välja och motivera tillvägagånssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Centralt innehåll från kursplanen

 • metall textil och trä och deras kombinationsmöjligheter med varandra och andra material.
 • två och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar
 • slöjdarbetets olika delar; idéutveckling, överväganden, framställning och värdering
 • undersökande av olika materials form funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet
 • arkitektur konst och design som inspiration och förebilder vid bearbetning av egna idéer
 • egen formgivning med hjälp av olika material färger och former.
 • design, konsthantverk och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

-Vi inleder projektet med ett besök på Moderna Muséet. Var och en får till uppgift att fotografera en detalj från ett konstverk man blir inspirerad av.

-Tillbaka på skolan har vi en gemensam genomgång av de olika -ismerna från modernismen, vi pratar om några utvalda konstverk från Moderna muséet, vi presenterar projektet samt materialinspiration. Här börjar planeringen och skissarbetet.

-Du har tillgång till bildsal, textilsal, träslöjdsal och alla lärare när du skapar din skulptur.

-Hela projektet är kopplat till Google Classroom, där du kan hitta beskrivningen av projektet, materialinspiration och där all dokumentation under arbetsprocessen ska läggas upp. Du berättar efter varje lektion med text och bild vad du har gjort i ett dokument i Google Classroom.

Det är 5 saker du ska genomföra i detta projekt:

 •   Detaljbild på det konstverket du valde på Moderna museet
 • Bild av hela konstverket du har valt att tolka, vad konstverket och konstnären heter.
 • Vilken modernistisk -ism konstverket tillhör. Berätta kort om -ismen.
 • Skiss på hur skulpturen ska se ut samt material -och teknikval.
 • Sammanfattning kring vad du gjort, vad heter konstverket?, samt bild på det färdiga resultatet.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har en gemensam utställning i slutet av projektet där var och en får berätta om sitt arbete. I Google Classroom ska varje elvev (utöver den beskrivande arbetsprocessen efter varje lektion) avslutningsvis lägga in ett dokument; Beskrivning av materialet, vilken teknik du har använt samt vad ditt konstverk heter.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Genomgång av de olika -ismerna, materialinspiration samt skissarbete

Lektion 2. Fortsatt skissarbete och börja med din skulptur

Lektion 3. Skulpturarbete

Lektion 4. Skulpturarbete

Lektion 5. Skulpturarbete (sista lektionen innan utställning/redovisnings-tillfället)

Lektion 6. Utställning och redovisning.

Elevernas arbete visas på skolans dag.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom att undersöka, analysera, och tolka historiska bilder utifrån sig själv tolkar man samtidigt sin egen samtid och världen runt omkring.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna när projektet och utställningen är klar.