Skogen om hösten – ekologi, fotosyntes, och artkunskap.

Ansvarig/Ansvariga lärare: Malin Björn

När, under vilka veckor: v. 36 – 41 ht 2016

Vad? Skogen om hösten – ekologi, fotosyntes och artkunskap

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad händer i skogen om hösten?
 • Vilka arter – växter, svampar och djur – finns i vår närmiljö?
 • Hur samspelar det levande och döda i naturen?
 • Vilka uppgifter har de olika kategorierna av växter, svampar och djur?
 • Hur ser en näringskedja/väv ut?
 • Hur fungerar växternas fotosyntes?
Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Se mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/biologi

Centralt innehåll från kursplanen

Natur och samhälle

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

ska%cc%88rmavbild-2016-09-21-kl-21-47-03

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Undersökningar, skogsbesök, läs- och skrivuppgifter, diskussioner, bildspel, länktips, sök av fakta, presentation av fakta

Vi varvar praktiskt arbete med att upptäcka och uppleva ute i skogen med teoretiskt arbete där vi ser bildspel, film och läser om olika arter och deras samspel. Vi undersöker vissa arter närmre med lupp och mikroskop. Vi jämför olika arter – likheter och skillnader. Vi skriver kortare texter och svarar på frågor. Vi ritar flödesscheman och näringsvävar. Vi ritar av och tar reda på delarnas namn och funktion. Vi diskuterar betydelsen av de olika arterna och hur de samspelar. Vi leker lekar och lägger sammanhangspussel tillsammans.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Faktakunskaperna inom området (t.ex. viss artkunskap, begreppskunskap) kommer att utvärderas med en frågesport. Förmågan att genomföra undersökningar utvärderas under det praktiska arbetet. Varje elev fördjupar sig i en svensk art och sammanställer och presenterar fakta om den. Förmågan att sammanställa information och använda och värdera källor tränas.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.36 Skogen – bildspel och skrivuppgifter, allemansrätten.

v.37 Svampar – svampundersökning, svampens delar och mer om nedbrytare, artkunskap – övningen artjakten.

v.38 Svampar och nedbrytare, svampguiden – matsvamp/giftsvamp, answergarden – undersökning, biologins arbetssätt med hypotes – undersökning, slutsats.

v. 39 Växter och djurs samspel, Rådjursleken, Äpplepusslet, val av art att undersöka, artkunskap.

v. 40 Fotosyntes, växters skydd om hösten, artkunskap. Arbete med växtplansch (söka och sammanställa fakta, presentera den informativt).

v. 41 Vandringsdag, Näringskedja, Näringsväv – samspel i naturen.

v.42 Gör klart växtplansch. Studiebesök ”Alla människor” med koppling till FN-dagen.

v. 43 Kamratrespons. Sammanfattning och utvärdering i form av digital frågesport (Kahoot).

Halloweentemadag med häxperiment – olika laborationer med gasers vikt och volym och undersökning av slime.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det är höst ute och skogen omsluter oss i vår kommun Värmdö. Vi påverkas alla av vår närmiljö och söker och behöver kunskap om den för att förstå och förklara vår omvärld.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många praktiska inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för sammanhang i naturen och även ge självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Att jag som pedagoger är en delaktig vuxen som ser möjligheter i elevernas tankar och funderingar, en som lyssnar, utmanar och undersöker verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång (Vad har vi lärt idag? Vad var roligt/lätt/svårt? ) samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion ibland via olika typer av “exit-tickets” samt i slutet med diskussioner kring arbetssätt och med en frågesport för att kolla fakta- och begreppsförståelse.