repetition av grunderna i spanska

repaso – repetition

Ansvarig/Ansvariga: Charlotte Gustafsson

När, under vilka veckor? 35-37
Vad? Repetition
Frågeställning (och följdfrågor):
Hur mycket kommer du ihåg från tidigare år?
Vad behöver vi repetera?
Kommer vi ihåg hur vi ska uttala på spanska?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Förankring i kursplanens syfte:
Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Lyssna och läsa – reception
Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Ladda ner dokumentet "Repetition matris.pdf"
Hur?
Under terminens första veckor kommer vi att gå tillbaka och repetera grunderna i spanska.
Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att jobba grupp och enskilt, med muntliga och skriftliga uppgifter. Vi övar hörförståelse genom att lyssna på varandra.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 Vi arbetar kontinuerligt under timmarna med muntliga och skriftliga uppgifter där eleverna får möjlighet att befästa och visa sina kunskaper. Projektet avslutas med en skriftlig redovisning där eleven visar att hen har en stabil bas inför fortsatta studier i språket.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
Vi arbetar i lämplig takt, med utgångspunkt från elevgruppens behov.
Varför?
För att kunna gå vidare och fortsätta utveckla språket, behöver man då och då stanna upp och gå tillbaka för att se till att grunderna verkligen  sitter.
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.