Realia Projekt

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos

När, under vilka veckor? v.45-50

Vad?

Realia (fransktalande länder).


Frågeställning (och följdfrågor):
Vad kan vi lära oss om fransktalande länder?
Vad finns det för likheter/olikheter med Sverige eller andra länder?
Vilka erfarenheter har eleverna själva upplevt när det gäller ”franska” kulturen? Hur skiljer dem sig från Sveriges?
 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar:

Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Centralt innehåll från kursplanen:
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • personer, platser och händelser som rör det land du valt att arbeta med,
 • lyssna och läsa text som handlar om ett fransktalande land,
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Aktuella förmågor som bedöms är: ”Hörförståelse”, ”läsförståelse”, ”muntlig interaktion”, ”Skriftlig framställning” och ”arbetssätt” samt ”Realia”.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
– Göra en presentation av ett fransktalande land och berätta och beskriva det på ett sammanhängande sätt i tal och skrift.
– Du kommer att få söka efter information och texter från Internet (du kan ange källor i ditt arbete).
– Du ska tycka till, kommentera och jämföra en eller flera företeelser som har med ditt land att göra.
Den muntliga delen består av att du skall:
– Göra en redovisning (med keynote) om ett fransktalande stad/land, på enkel franska (vissa mer komplicerade faktadelar får vara på svenska).
Här är förslag på vilket innehåll som du kan ta med:

Flagga med tillhörande karta, allmän fakta om landet, mat, natur, djur o kultur, musik, film/dans, väder, historiska händelser, sevärdheter, skolsystem, sport, språk, traditioner och högtider, kända personer och glöm inte egna erfarenheter om landet eller kulturen.

Jämför med andra länder/städer eller erfarenheter när du kan!

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Muntligt framställning av sitt land/stad i form av redovisning och skriftlig framställning i form av text/manus.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.46-48 – Arbete kring valda fransktalande länder/städer
v.49-50 – Redovisningar

Varför?

Sammanhang och aktualitet:
Att kunna använda franska språket är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier/jobb.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda kunskaper från de humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (autentiskt lärande).
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas?):


Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation (länkas):