Vi tillsammans

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg, Camilla Mauritzson, Agneta Dahlqvist och Trixie Lindberg

När, under vilka veckor? V.34-39

Vad?

Vad behöver vi för att alla ska må bra, känna sig trygga och trivas?

Frågeställning och följdfrågor

Hur vill vi ha det i vårt klassrum och tillsammans i gruppen? Hur skapar vi ett bra klimat tillsammans där alla känner sig sedda och bekräftade på ett positivt sätt?
Hur kan vi tillsammans skapa en miljö för lärande och växande där positiva beteende och attityder är vägledande?

Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
2.1 Normer och värden:

Skolans mål är att varje elev

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Förankring i kursplanens syfte

Vi arbetar med att utveckla förmågan att reflektera och analysera över värderingar, demokratiska beslut, omsorg om människor, djur och miljö.

Förmågan att uttrycka hur vi känner inför varandra, visa hänsyn och respekt för varandra.

Centralt innehåll från kursplanen

Normer och regler i elevens närmiljö.

Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex gott och ont, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
  • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  • Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi vill tillsammans utveckla överenskommelser för arbetet och samvaron i den egna gruppen. det gör vi genom samtal, demokratiska beslut, med Vt-rutiner, lekar etc.

Vi diskuterar värderingar och olika sätt att tänka för att skapa förståelse för våra olikheter och visa på att det berikar.
Genom våra samtal öka respekten för varandra och genom det förhindra att någon utsätts för kränkande behandling. Vi bryr oss om och visar varandra respekt.
Vi arbetar med allemansrätten för att eleverna ska utveckla en djupare omsorg och intresse för vår miljö och vår natur.

Vi har klassråd och fritidsråd så att eleverna är delaktiga och får inflytande i skolarbetet och sin skoldag.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar kontinuerligt genom samtal om hur vi känner och mår. Genom att dokumentera med hjälp av bild, observationer, etc. synliggör vi gruppens process och var den befinner sig.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.34 Vi gör gruppstärkande övningar och har roligt tillsammans. Vi lär känna varandra genom olika aktiviteter på lägerdagarna och uppstarten av terminen. Vi skapar en rutin att vi på morgonen lägger vår pusselbit till vårt gemensamma pussel. Alla bitar behövs för att vi ska vara en helhet, vi är alla viktiga i gruppen.

V.35-39 Vi leker lekar och tränar oss i regler som behövs för att lekar ska fungera. Genom samtal får vi möjlighet att delge andra vilka behov jag har och vad som är viktigt för att gruppen ska må bra. Genom olika projekt skapar vi ett klimat där vi behöver varandra för att lyckas.

V.38 Nu har vi varit tillsamman några veckor. Vi gör en Vt-rutin; Chalkboard där eleverna får skriva vad de tänker är viktigt för att vi ska trivas tillsammans och känna oss trygga i klassrummet och på rasten. Vi skapar en gemensam överenskommelse utifrån det eleverna skriver och ritar på Chalkboarden. Vi gör en snygg skylt där vi sätter våra fingeravtryck som underskrift och godkännande.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi fortsätter lägga den goda grund som Plutoåret har gett eleverna, tillsammans med fritids och resurs.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi vill vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikheter,
att var och en blir sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.