Normkritiskt tänkande och mentorstid Venus

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annika, Madelene och Mia
När, under vilka veckor? HT-16

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Synliggöra och ifrågasätta heteronormen, den många vanligtvis tar för given.
Få syn på orättvisorna kring de fördelar och nackdelar som personer och grupper kan få av att följa respektive bryta mot normer. Att skapa förståelse kring vikten av att kunna se ur någon annans perspektiv och kunna blicka ”bakåt”.
Undersöka normer och föreställningar kring kön på ett konkret och fysisk sätt.
Få syn på hur regler ser ut och hur de hänger ihop med normer och makt strukturer kring etnicitet, könsuttryck och sexualitet. Att samtala kring vilken roll ramarna spelar för vilken makt och status man får.
Diskutera historiska och samtida ideal utifrån bilder.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
Läraren ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi lägger fokus i första hand att få ihop grupperna och att jobba med studieteknik. I andra hand lägger vi fokus på att skapa förståelse kring det normkritiska tänkandet och vikten av att kunna se situationer, åsikter och tankar ur olika perspektiv.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

HT
v.35 – Förberedelse inför utvecklingssamtal
v.36 – Utvecklingssamtal
v.37 – Klassrepresentanter + reflektionspromenad kring ordet ”respekt”
v.38 – Klassråd + Lemshagaspel info/val av gren + matsäck
v.39 – Etik/moral  – tjalla? (+ Husråd, kamratstödjarmöte)
v.40 – Lemshagasspelen prisutdelning + enkät Värdmö ungdom + Tug of war kring märkeskläder och prylar.
v.41- Filmklipp om betyg och bedömning + efterföljande diskussion, pluggkoden del 1 (halva)
v.42 – Klassråd + titta klart på pluggkoden del 1 + diskussion
v.43 – Venus grön på Livskunskap. Venus röd utvärderar sina terminsmål. Vad var mina mål för terminen? Hur går det? Vad behöver jag göra nu? (+ Husråd, kamratstödjarmöte)
v.44 – Höstlov
v.45 –  Venus röd på Livskunskap. Venus grön utvärderar sina terminsmål. Vad var mina mål för terminen? Hur går det? Vad behöver jag göra nu? (+ Extra husråd)
v.46 – Klassråd + forts IUP + planering
v 47  – Husråd + pluggkoden del 2
v 48  – inbjudan till fadderbarn, Venus grön matteprov
v 49 – Pluggkoden del 3 + info om sista veckorna
v 50
v.51 – Fadderdag
VT
v 2 – Studiedag
v 3 – Förberedelse inför utvecklingssamtal
v 4 – Utvecklingssamtal
v 5 – Info om Romme + nya avtalet, Pluggkoden del 4
v 6 – Allaktivitetsdag

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Då normkritik är ett område som Ladan inte haft som gemensamt arbetsområde ser vi genom denna gemensamma uppstart med normkritik i fokus en möjlighet för fortsatt gemensam utveckling kring detta.
Vårt mål är också att skapa normkritiska medborgare som kan stå starka gentemot de osynliga regler som genomsyrar samhället och därmed öka tollerans och acceptans för olikheter.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna