Normkritiskt tänkande och mentorstid solen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik, Gottis, Charlotte

När, under vilka veckor? HT-16

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
Övergripande mål från LGR11 2.2
Övergripande mål från LGR11
  • Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
  • Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  • Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
  • Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  • Läraren ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi lägger fokus på att skapa förståelse kring det Normkritiska tänkandet och vikten av att kunna se situationer, åsikter och tankar ur olika perspektiv.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.35 – Planering inför utvecklingssamtal

V.36 Utvecklingssamtal

V.37 –  Klimat i solen 2016/17. Val av representanter – (Representanter till elevråd 2/klass. Kamratstödjare 2/klass. Miljöråd 1/klass).
– Vilket klimat vill vi ha i solen i år?
– Tankar kring kimatet på rasterna.
– Hur samverkar vi på lektionerna.
– Hur tänker jag/vi kring grupplärande.

V.38 – Klassråd –

V.39  – (Husråd, kamratstödjarmöte) Gissa hetero från BRYT s.21

V.40 – Normkritik – Skapa förståelse kring vikten av att kunna se ur någon annans perspektiv och kunna blicka ”bakåt”. Detta gör vi genom övningar.
Vi kör ”ett steg fram bingo” och sedan ”papperskorgskastning”.

V.41- Information kring gymnasievalet. Daniel startar 8.20 till 10.35

V.42 – Klassråd
Förbereda besöket på gymnasiemässan.

V.43 – (Husråd, kamratstödjarmöte). Eleverna går igenom sina mål.

V.44 – Lov

V.45 – Samtal om reklam från BRYT s.45

V.46 – Klassråd

V.47 – (Husråd, kamratstödjarmöte) – Litteraturen i fokus. Inför lov och den mörka årstiden. Rekommendera en bok för dina kompisar. (Ljudbok eller textbok ok).

V.48 – Planera fadderdagen, Info nationella prov

V.49 – Gemensam frukost med solen, mys!/  Planera fadderdagen

V.50 –

V.51 – Fadderdag

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Då normkritik är ett om råde som Ladan inte haft som gemensamt arbetsområde ser vi genom denna gemensamma uppstart med normkritik i fokus en möjlighet för fortsatt gemensam utveckling kring detta.
Vårt mål är också att skapa normkritiska medborgare som kan stå starka gentemot de osynliga regler som genomsyrar samhället och därmed öka tollerans och acceptans för olikheter.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.