Normer och värden solen VT-17

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik, Charlotte, Gottis

När, under vilka veckor? VT-17

Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Hur kan jag förbättra min förståelse för lästa texter.
Hur kan jag sammanfatta mina år på grundskolan?
I vilka skolor har jag gått? Vilka har jag umgåtts med? Vilka lärare har jag haft? Vilka aktiviteter kommer jag ihåg? osv.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
– kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Eleven ska
få stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
successivt få fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
få möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang
Förankring i kursplanens syfte:
Svenska: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Centralt innehåll från kursplanen:
Svenska: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Hur väljer och använder jag lässtategier utifrån olika texters särdrag.
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud­ dragen i vad som sagts.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Eleverna kommer att få läsa och förbereda olika till skolämnen kopplade texter hemma, dessa texter kommer vi att diskutera och resonera kring under mentorstiden.
Under tre mentorstimmar samla minnen, bilder, material från de olika stadierna (1-3, 4-6, 7-9). Sammanställa allt till en presentation t.ex. i en keynote.
Redovisa muntligt för klasskamraterna.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntlig redovisning för klasskamraterna.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
vecka 3 – Planering av mål för VT-17 (inför utvecklingssamtal)
vecka 4 – Utvecklingssamtal
vecka 5 – Dans på Brunn
vecka 6 – Allaktivitetsdag
vecka 7 – Läsprojekt och presentation  (klassråd)
vecka 8 – Läsdiskussion (Husråd)
vecka 9 – Sportlov
vecka 10 – Läsdiskussion
vecka 11 – Läsdiskussion
vecka 12: samla ”material” från de första skolåren, åk 1-3. (Klassråd) Se separat LPP (mina år i grundskolan)
vecka 13: samla ”material” från mellanåren, åk 4-6. (Husråd)
vecka 14: samla ”material” från de senaste åren i grundskolan, åk 7-9.
vecka 15: Påsklov
vecka 16: Påsklov
vecka 17: Sammanställning
vecka 18: Första Maj
vecka 19: Sammanställning (Klassråd)
vecka 21-22: Redovisningar (vem som helst kan få börja) (Husråd)
Varför?
Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:
Det är nyttigt för eleverna att försöka summera sina år i grundskolan innan de tar nästa steg i livet, och därigenom kanske även blicka framåt.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:
Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer: