Organisk kemi

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cristin Axörn

När, under vilka veckor? v 41-46

Läsanvisningar i boken Spektrum Kemi
Organisk kemi s.156-185
Kol och förbränning s. 244-265

Elevernas övningsfrågor:

Cristins frågor:

Min keynote, ett första utkast till er som vill börja att öva.  Jag kommer inom några dagar att lägga ut den fullständiga presentationen. Det kommer att tillkomma mer info om organiska syror och estrar.

Sammanfattning att kunna inför provet.

 • Vad är kol?
 • Alkaner
 • Alkener
 • Alkyner
 • Alkoholer envärda och flervärda(fler alkoholgrupper än en)
 • Olja
 • Organiska syror
 • Estrar
 • Träna på att besvara frågorna i frågeställningen nedan, svara på frågorna i keynoten samt era egna frågor och mina frågor. De två senare finns bifogade ovan.

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
• Vad menas med organiska ämnen och organisk kemi?
• Vilka är de fyra vanligaste formerna av grundämnet kol?
• Du skall kunna namnge, rita upp strukturformel och molekylformel för alkaner, alkener, alkyner, alkoholer och organiska syror med kedjor på upp till 10 kolatomer
• Vad är skillnaden mellan ett mättat och omättat kolväte?
• Vad är isomerer?
• Hur har olja bildats? Känna till begreppen/orden raffinaderi, destillering och krackning.
• Hur påverkar användning av olja, naturgas och kol (fossila bränslen) miljön?
• Hur används kolväten i vår vardag?
• Hur bildas etanol?
• Känna till följande alkoholer metanol, etanol, glykol, glycerol – faror, nyttjor och användningsområden
• Känna till några vanliga organiska syror – var de finns och vad de används till i vardagen
• Känna till vad en ester bildas av – var man kan hitta estrar och vad kan de användas till

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte – förmågor vi utvecklar i detta projekt

 • Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga attanvända kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll från kursplanen

Kemin i naturen
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
Kemin i vardagen och samhället
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
Kemin och världsbilden
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Kemins metoder och arbetssätt
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, eget arbete, laborationer, diskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Labbrapport, skriftligt prov och aktivitet under lektioner/diskussioner/lektionsuppgifter

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V. 41

V. 42

v.43

V.45

V.46

V.47 Prov -onsdag och torsdag

V. 48 tisdag -laborationsrapport in