Kraft och tryck

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cristin Axörn

När, under vilka veckor? 35-43

Här är första keynoten. Kraft:

Andra keynoten om tryck:

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad menas med kraft?
 • Vilken enhet mäter vi kraft i?
 • Hur ritar vi ut en kraft?
 • Vad är tyngdkraft?
 • Vad är motkraft?
 • Hur ser formeln för kraft och tryck ut?
 • Vad menas med tryck?
 • Vad är lufttryck?
 • Vad är vattentryck?
 • Hur påverkas vi av hög- och lågtryck?
 • Hur kan vi genomföra laborationer?
 • Hur skriver vi en laborationsrapport?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Kan använda kunskaper från det naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier i samhällsliv som vardagsliv

Förankring i kursplanens syfte

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll från kursplanen

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, laborationer, uträkningar/beräkningar och diskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Laborationer, prov,  lektionstillfällen

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V. 35 Utdelning av böcker. Allmänt om No-ämnena på högstadiet. Förväntningar. Hur ska man tänka kring betyg? Brevskrivning.

V. 36 Vi startar med området kraft och tryck. Eleverna skriver en faktatext om Isaac Newton. Vi tittar på ett klipp från BBC och diskuterar runt begreppet kraft. Vi fortsätter lära oss om olika typer av krafter. Framförallt går vi in på vad tyngdkraft betyder.

V. 37 Formeln F=m*g presenteras. Vi övar på att räkna på krafter och massa hela veckan. Eleverna gör egna uppgifter. Laboration om kraft.

V.38 Pga utvecklingssamtal utgår två No-lektioner. Vi börjar med tryck.

V. 39 Vi fortsätter med tryck. Laboration om tryck. Formel för tryck presenteras. Räkneuppgifter.

V.40 Vi arbetar vidare med tryck. Räknar uppgifter. Laboration om tryck. När är det bra med ett högt tryck respektive lågt tryck? Hur kan vi människor göra för att minska trycket respektive höja trycket på en yta.

V.41 Tryck i vatten. Tryck i luft. Hur kan ett flygplan flyga?

V. 42 Tryck i vatten tryck i luft. Densitet. Repetition.

Torsdagens lektion går bort pga orientering .

V.43 Onsdag morgon prov

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vt-rutin