Ekologi

Ansvarig/Ansvariga: Cristin Axörn

När, under vilka veckor? V 35-39


Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur fungerar fotosyntesen? (samt reaktionsformel) 
Vad innebär förbränningen? (samt reaktionsformel) 
Vad är det för skillnad på fotosyntes och förbränning? 
Vad gör växterna med det socker som de bildar i fotosyntesen? 
Vad behöver vi energin till i förbränningen? 
Vad är en näringskedja? 
Vad är en näringsväv? Vad händer om en art i en näringsväv försvinner? 
Varför finns det så få toppkonsumenter jämfört med producenter? (näringspyramid) 
Vad innebär kolets kretslopp?

Vad är ett biom?
Vad är ett ekosystem? 
Varför är biologisk mångfald bra?
Vad menas med begrepp som art, population och nisch?
Vad påverkar ett ekosystem?
Hur sprids giftiga ämnen i naturen?
Hur fungerar växthuseffekten?
Varför är ett tunnare ozonlager ett problem?
Vilka är konsekvenserna av övergödning?
Vad menas med näringsrik/näringsfattig sjö?
Varför är toppkonsumenter extra utsatta för fettlösliga gifter?
Vilka är de vanligaste miljögifterna?
Hur kan vi lösa våra miljöproblem?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

  

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, laborationer , projektarbete, diskussioner.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Projektuppgift, prov, diskussioner

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V. 35 Utdelning av böcker. Skriva brev om förväntningar. Fotosyntesen och förbränningen. Uppgift på klimatkalkyltorn.se med efterföljande diskussion. Laboration – Hur mår Lemshagasjön? Vilka organismer hittar vi där? Studier i lab med hjälp utav mikroskop

V.36 Växthuseffekten, växthusgaser, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, nedbrytning. Läsa i boken s. 150-157 och svara på frågorna på s.157. Uppgift ute i naturen i smågrupper. I grupperna tittar vi på vilka olika ekosystemtjänster vi kan hitta i vårt närområde. Laboration – Hur mår Lemshagasjön? Vilka organismer hittar vi där? Studier i lab med hjälp utav mikroskop

V. 37 Ekosystem, biom, biosfär, abiotiska faktorer, biotiska faktorer, nisch, population, biotop, habitat. Ozon, freon, övergödning, försurning, näringsfattig/ näringsrik sjö, miljögifter. Laboration – dissektion av en kräfta. Det vi inte hinner med under veckan fortsätter vi med under vecka 39.

V. 38 Börja arbeta med sitt projektarbete. Ni får all lektionstid i helklass till detta. Laborationstillfällena kommer att vara vanliga lektioner. Laboration – dissektion av en kräfta. Nedan hittar ni uppgiften i PDF-format. Projektet ska var inne fredag vecka 40.

Projektarbete solen ekologi 2017

V. 39 Fredag prov. Provet kommer till stor del att vara ett begreppsprov e-c nivå. För högre omdöme, kommer jag framförallt att bedöma ert projektarbete. Nedan hittar ni min keynote om ekologi. För att fördjupa dig ytterligare läser ni om ekologi i er biologibok. Sidorna är 148-209 där ni fördjupar er i den ämnena jag valt att ta upp i min keynotepresentation.

 

 Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Vi bygger vidare på det som eleverna arbetade med i åk 6. Ekologi är ett ständigt aktuellt ämne i media. Att ha en kunskap om ekologi gör att vi kan ta ställning i frågor som rör ekologi, hållbar utveckling etc. Kunskap i ekologi hjälper elverna att lära sig hur vi tillsammans kan arbeta för en bättre miljö och värld.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Att eleverna själva får välja projekt inom fria ramar syftar till att lärandet skall ske enligt Reggio Emilias principer.

Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:Pedagogisk dokumentation