Natur

Ansvarig/Ansvariga lärare: Anna Berlind och Maria Jones

När, under vilka veckor? Under hela läsåret 16/17 i 18-grupperna.

Vad?

Natur. Vi utforskar och kartlägger växter och djur i Naturrutan och runt Lemshaga. Vi besöker olika platser i skolans närmiljö för lek och naturupplevelser. Vi följer årstidernas växlingar runt Lemshaga. Vi lär oss om allemansrätten och hur vi kan vara rädda om miljön. Vi arbetar vidare med barnens frågeställningar från sommaruppgifterna.

Frågeställning och följdfrågor

Hur förändras naturen i vår naturruta under året?

Vilka växter och djur finns i vår naturruta?

Vad får vi göra och vad får vi inte göra i vår natur?

Kan vi hitta de djur och växter som finns i barnens hemmiljö (sommaruppgiften) här på Lemshaga?

Vilka lekar passar att leka under olika årstider vid vår skogsplats ”Raketen” eller andra platser runt skolan?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

2.1 Normer och värden

Skolans mål är att varje elev

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv.

2.2 Kunskaper

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer.

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser.
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Besöka naturrutan minst en gång i månaden för att utforska, undersöka och kartlägga.

Titta på vilka växter och djur som finns där.

Ta med oss material som vi behöver för att lära oss mer om platsen.

Arbeta vidare med de frågor som barnen ställde när de berättade om sina sommaruppgifter.

Tänka på att vi är gäster i naturen och lära oss att lämna den på det sätt så växter och djur har det bra.

Leka och ha roligt tillsammans när vi är ute på olika platser.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 37/38 Naturrutan. Vi lär känna platsen med hjälp av våra fem sinnen. Vad ser jag?Vad hör jag? Vad luktar det? Kan jag känna någon smak här? Kan jag känna något med min hand?

img_2405

v. 39/40 Träd på skolgården. Två Plutokompisar valde björken och kastanjen som sin sommaruppgift. Vi undersöker ifall de växer här på skolgården. Hur ser björken ut på vintern? Hur kan kastanjerna öppna sig av sig själva? Hur kan de bli bruna? Hur skiljer sig björken och kastanjen? Hur ser löven ut?

v. 41/42 Besöka naturrutan och undersöka vad som växer där. Barnen arbetar i smågrupper och dokumenterar genom att rita och skriva det de ser.

v. 45/46 Varför tappar träden löv på hösten?

v. 10, 11,  De vilda djuren på Lemshaga.

Vad heter djuret?

Vad vet du om djuret?

Vad vill du lära dig om djuret?

Finns det runt Lemshaga?

v. 12   Så ett frö

Vilket frö planterade du?

Rita hur du tror plantan kommer att se ut.

v. 17 Vilka vårtecken kan vi hitta i naturrutan?

Vi leker Harmamman.

v. 18 Vad betyder allemansrätten? Vi funderar över rättigheter och skyldigheter.

v. 19 Hur kan träden bilda nya löv på våren?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det är viktigt att utforska vår närmiljö runt skolan eftersom barnen är nya på Lemshaga. Vi  vill att barnen ska få möjlighet att vistas utomhus på andra platser än skolgården. Vi vill att barnens nyfikenhet för djur och natur ska utvecklas. Vi vill skapa en medvetenhet kring aktsamhet av djur och natur för en hållbar utveckling.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Kunskapssyn och lärande

 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Värdegrund

 • Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans

Samhället omkring oss

 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vi samtalar kontinuerligt med barnen om vad vi lärt oss och vad vi kommer ihåg från föregående tillfälle.