Natur och samhälle- skogen om hösten och Sveriges landskapsdjur

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Maria Holm

När, under vilka veckor?

v. 35- 43

Vad?

Ämne Biologi- Natur, skog, djur och Samhälle.

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad händer i skogen om hösten?
 • Vilka arter – träd och djur – finns i vår närmiljö?
 • Hur samspelar det levande och döda i naturen?
 • Vilka uppgifter har de olika kategorierna av träd och djur?
 • Hur ser en näringskedja/väv ut?
 • Hur fungerar ett ekosystem?
 • Hur kan vi upptäcka och lära oss i naturen?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om

biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva

och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om

naturen. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor

med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins

begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med er-

farenheter från undersökningar av naturen. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna

utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter.

Centralt innehåll från kursplanen

Natur och samhälle

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Arbete i klassen, skriva av små texter samt diskutera om biologi.

Laborativt där vi utforskar och upptäcker vad skogen har att visa oss.

Samarbetsövningar, arbeta i grupp, forska och skriva faktatexter.

Estetisk inlärning med teckning, rita och måla natur och samhälle.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Faktakunskaperna inom området (t.ex. viss artkunskap, begreppskunskap) kommer att utvärderas med en faktatext som eleverna själva får presentera. Förmågan att genomföra undersökningar samt upptäcka i naturen utvärderas under det praktiska arbetet. Varje elev fördjupar sig i en svensk art och sammanställer och presenterar fakta om den. Förmågan att sammanställa information och använda och värdera källor tränas. Vi gör likadant med skogens träd och skogens djur.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Inledning, vad är biologi? Läran om livet och cellen.

v.36 Liv och organismers liv.

v.37 Näringskedja och ekosystem.

v.38 Naturen på hösten. 

v.39 Sveriges skog

v.40-42 Sveriges vanligaste djurarter

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det är höst ute och skogen är ett stort område natur  i vår kommun Värmdö. På hösten finns en massa organismer och liv att upptäcka och hitta, som kan lära oss att förstå hur natur och samhälle samarbetar.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vi sammanställer projektet kring Natur och Samhälle tillsammans i klassen. Vi presenterar våra forskningsområden och lär oss att hålla föredrag samt har en liten “utställning” av vårt projekt.

Därefter gör vi en sammanställning där vi reflekterar och utvärderar projektet tillsammans.