Musik – åk 1, 2 och 3 – Sång i grupp

Ansvarig/Ansvariga: Jonas Karlhager
När, under vilka veckor? ht 2014

 

Vad?

Hur utvecklar vi både röst, nyfikenhet och intresse för sång?

 

Vi musicerar och sjunger för att eleven ska utveckla sig i att vara med i t.ex. band och körer. Här tränar vi också musik som en väg att meddela sig, lära sig om och använda sin röst, använda digitala verktyg och notation för minnet. Vi övar att lyssna smart så man fungerar i en grupp, band eller orkester.

 

Centralt innehåll:

• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

• Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

• Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

• Musiksymboler, bilder och tecken.

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?

Under hösten provar vi sånger i olika stilar och på olika språk. Vi hittar teman och försöker hitta tillfällen att sjunga för en publik, det blir vår redovisning.

Vi hoppas att andra elever och våra familjer ska få del av vårt sångprojekt.

Varför?

Rösten är det instrument som ligger allra närmast till hands för alla. Rösten är den närmaste länken till sam-musicerande och en naturlig kontaktyta mellan människor. Rösten behöver träning för att fungera som bäst.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • skapa en miljö där alla känner sig inbjudna till gemenskap med andra och där man samtidigt uppmuntras till att utveckla sin egen unika personlighet.
  • att var och en genom delaktighet och ansvarstagande får utveckla både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
  • att var och en blir sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.
  • vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikhet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Vi använder oss av Musikdagboken, ett skrivhäfte som eleven förvarar i musiksalen, där han/hon gör en självutvärdering i slutet på varje lektionstillfälle. Detta utifrån fyra enkla frågor: Vad har vi gjort? Vad var lätt? Vad var svårt? Vad kan jag förbättra?