Strategier

Ansvarig/Ansvariga: Marcela Salazar G
När, under vilka veckor? 10-

Vad? Strategier

Frågeställning (och följdfrågor): Hur kan vi använda oss av olika strategier för att göra oss förstådda?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikatio- nen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Kommunikationens innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Lyssna och läsa – reception
• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
• Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
– Vi kommer att arbeta mycket med att tillsammans lista ut hur vi kan göra oss förstådda trots att man kanske inte förstår allt. Fokus på vad förstår jag och inte vad jag inte kan.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
– Kontinuerligt under lektionstid

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Varför?
Oavsett hur duktig man är på ett språk kommer det alltid att komma tillfällen där man inte förstår eller kan formulera med ett ord vad man menar. Kommunikation är det viktigastes när man lär sig ett språk och därför behöver man ha olika strategier för att kunna göra sig förstådd .

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:
• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
• Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
• Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem.
• Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
• Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet