Beskrivning

Ansvarig/Ansvariga: Marcela Salazar G

När, under vilka veckor? 42-

Vad?
Beskrivning

Frågeställning (och följdfrågor):
Hur beskriver vi saker och personer på spanska?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
– Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
-Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
– Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
– Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
– Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
– Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
– Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
– Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
– Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal. – Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
– Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
– Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):
Ladda ner dokumentet ”Venus Matris Beskrivning .pages”

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att jobba både muntligt och skriftligt med att beskriva personer och saker.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntligt och skriftligt.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

– Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
– Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
– Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

– Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
-Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
-Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet