Tal

Ansvarig/Ansvariga:

Josefine Rejler


När, under vilka veckor?

v.3-8

 

Vad?

Tal och taluppfattning

Vi kommer repetera och befästa grundläggande kunskaper om tal och räknemetoder. Mycket av det som vi ska arbeta med har ni mött tidigare, men erfarenheten visar att det behövs ordentlig repetition av grundläggande moment för att klara kommande delar i matematiken och att ha bra användbara verktyg för de 4.a räknesätten.Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är positionssystemet? Kan du använda och förstå det när du multiplicerar/dividerar med 10, 100, 1000?

Är du säker på de 4:a räknesätten? Vilka användbara och effektiva metoder finns? Kan du och använder du med säkerhet bra skriftliga räknemetoder?
Vilka är sambanden mellan räknesätten?
Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1. Är du helt säker på det och kan förklara varför tex att en multiplikation kan ge en mindre produkt eller att kvoten av en division kan bli större än det tal man utgick från?
Prioriteringsreglerna, kan du dem?
Vilka är våra primtal?
Vilka är våra avrundningsregler?
Problemlösning kopplat till tal och taluppfattning


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med
grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt
och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges
möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur
dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska
sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Taluppfattning och tals användning
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.
• Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som
använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital
teknik. Metodernas användning i olika situationer.


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisenHur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer ha genomgångar och diskussioner om de olika delarna.
”Starters” som ger bra diskussioner och får oss att se kritiska punkter inom avsnittet.
Vi kommer att arbeta med uppgifter på olika nivåer utifrån elevens individuella förmåga.
Vi kommer att se hur innehållet är kopplat till historia och samhället: Hur används denna matematik i samhället? Hur så räknemetoderna ut förr?
Vi kommer träna på förmågorna att resonera, lösa problem och kommunicera med innehåll från tal och taluppfattning.
Läxa blir att räkna och ”nöta” och repetera hemma. Vi kommer hålla ett högt tempo så det kommer alltid att krävas att du räknar hemma från torsdagenslektion till onsdagenslektion veckan därpå. Det kommer räcka att räkna en nivå, men mer om du känner att du behöver mer träning på vissa områden. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Det kommer bli samtal där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar.
Test på att de kan begreppen som hör till området.
Kapiteltest samt prov


Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Lektionerna kommer varvas med problemlösningsuppgifter inom området och diskussioner och att räkna i boken.

v.3
Kapitel 2 Uppvärmning. Läsa LPP och kolla igenom kapitlet.
2.1 Siffror och tal och 2.2 räkna med 10, 100 och 1000, dessa bör du hunnit lite redan förra terminen.
v.4 
Onsdag: Hemstudiedag, jobba hemma med 2.3 och 2.4.
2.3 Addition och subtraktion och 2.4 multiplikation och division
v.5 
2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1 och 2.6 prioriteringsregler
v.6 
2.7 Primtal och delbarhet och 2.8 avrundning samt 2.9 överslagsräkning
v.7 
Onsdag: Allaktivitetsdag. Torsdag: Kapiteltest/begreppstest
v.8 
Onsdag: Torsdag: prov på kapitel 2