Statistik: Grupparbete

Ansvarig/Ansvariga: Cecilia Hulin
När, under vilka veckor? v.36-42

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är statistik och till vad kan de användas till negativt som positivt?
 • Vad är datamaterial?
 • Hur samlar man in datamaterial på bäst, utifrån uppgiften?
 • Vad har mängden insamlat datamaterial för betydelse?.
 • Vad har klimatet i grupparbetet haft för påverkan på ditt / ert redovisningsarbete?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.


Genom undervisningen i ämnet matematik ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Ur centralt innehåll har vi valt följande:
(Matematik, Lgr-11)


År 6
Sannolikhet och statistik
Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.


Problemlösning
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen


Eleven ska kunna göra:
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Undervisning
I grupp och enskilt kommer du att använda olika metoder för att genomföra och dokumentera undersökningar och sen analysera resultaten gemensamt i gruppen.


Gör en undersökning som visar och motiverar ”hur ni kan förbättra tillvaron för oss”.
I gruppuppgiften ska ni genomföra undersökningar om hur ”ni lever” inom följande områden
 • (1) återvinning av plast, papper, glas, metall, pant, kartong, batterier m.m.,
 • (2) transport till och från skola,
 • (3) köttkonsumtion,
 • (4) mat som kastas i matsalen.


Genom analys av resultaten av era undersökningar ska ni gemensamt komma fram till vilka aktiva och positiva val ni kan göra för att leva miljövänligare.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom intervjuer
Genom att filma lektionen
Genom skattningsformulär
År 6
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget


Eleven kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom statistik, samband och förändring.


Vi bedömer din förmåga/kunskap:
 • att dokumentera din undersökning
 • att kunna visa din undersökning med hjälp av diagram
 • att kunna berätta om hur din undersökning är genomförd
 • att kunna berätta om vilket resultat din undersökning har fått
 • att kunna reflektera kring hur vår tillvara kan förbättras utifrån dina resultat
Kunskap/förmågor E C a
Metod och beräkningsförmåga Du ska dokumentera din undersökning på ett enkelt sätt. Resultatet av din undersökning ska du kunna visa med hjälp av diagram. Du skall kunna dokumentera din undersökning. Resultatet av din undersökning ska du kunna visa med hjälp av korrekt diagram. Du skall kunna genomföra din undersökning på ett tydligt sätt med hjälp av tex tabeller.

Resultatet av din undersökning ska du kunna visa med hjälp av diagram. Diagrammet ska vara utformat så att det på bästa sätt visar resultatet av din undersökning.


Kvalitativa nivåer
Kunskap/förmågor E C A
Kommunikation Du berättar kortfattat, enkelt hur du genomfört din undersökning och vilket resultat du fått. Du berättar hur du genomfört din undersökning och vilket resultat du fått. Med hjälp av resultatet ska du kunna göra en reflektion kring hur vår tillvaro kan förbättras Du gör en noggrann och tydlig beskrivning av din undersökning och ditt resultat. Med hjälp av resultatet ska du kunna göra reflektioner kring hur vår tillvaro kan förbättras.Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V.36-41 ska 6 lektioner planeras in.Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):


Övergripande mål från LGR11 2.2:

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):
 • Vi kommer att lösa fundera över vardagliga situationer och problem där sannolikhet och statistik visar sig och omsätta matematiska idéer i handling på ett kreativ sätt.
 • Vi kommer att lära oss utforska och arbeta både självständig och tillsammans med andra spela spel med sannolikhetsmoment och där göra statistiska beräkningar, och därigenom träna på att känna tillit till sen egen matematiska förmåga.
 • Vi kommer att träna oss för att använda sig av det matematiska tänkandet för vidare studier i vardagslivet.


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.
 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.