Statistik

Ansvarig/Ansvariga: Karoline Wallbeck-Hallgren
När, under vilka veckor? v.35-36

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är statistik? När använder man sig av det? Hur gör man ett stapeldiagram och hur läser man av det? Hur gör man egna undersökningar?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Förmåga att formulera och lösa problem:

Vi skapar egna diagram där vi utför undersökningar ur elevernas vardag.

– Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Skapar förståelse till innehållet av diagram och kan göra stapeldiagram från information.

– Förmåga att kommunicera använda matematikens uttrycksformer:

Arbeta tillsammans i par och här kunna hjälpa och stötta sin arbetskamrat i arbetet.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

– Förmåga att formulera och lösa problem (matematik matris 1-3)
– Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (matematik matris 1-3)
– Förmåga att kommunicera använda matematikens uttrycksformer (matematik matris 1-3)
– Eleven kan göra enkla mätningar (kunskapskraven Lgr 11)
– Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat. (kunskapskraven lgr 11)
– Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, (kunskapskraven lgr 11)

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer samla, sortera, anteckna och illustrera data med streck, tabeller och stapeldiagram. Vi kommer arbeta praktiskt genom att eleverna får göra egna undersökningar utifrån eget intresse. Vi kommer också spela spel som tränar statistik (Talkapplöpning).


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång med redovisningar och samtal samt med en avslutande diagnos.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.35

Pixel 2A s.2-7
– Samtala om statistik. När används det? Vad kan man ha för nytta av det?
– Samla data i frekvenstabell tillsammans, utifrån gemensamt underlag.
– Låta eleverna göra enkla undersökningar och samla data i frekvenstabell
– Arbeta med begreppen minst antal (färst) och flest.
v.36
Pixel 2A s.8-12 (13-15)
– Längdmätning och jämförelse.
– Läsa av stapeldiagram och fylla i en tabell.
– Skapa stapeldiagram utifrån frekvenstabell
– Diagnos

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):


Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,