Multiplikation

Ansvarig/Ansvariga: Karoline Wallbeck-Hallgren
När, under vilka veckor? 
v. 50-51
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor)
Varför är det bra att kunna multiplikation? När är det bra att använda multiplikation? Hur hänger addition och multiplikation ihop?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt
Förmåga att beskriva, förklara och använda matematiska begrepp
Förmåga att använda metoder och lösa rutinuppgifter
Förmåga att kommunicera använda matematikens uttrycksformer
Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå, kravnivåer endast åk 8-9)
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. Förstå sambandet mellan addition och multiplikation (multiplikation = upprepad addition). Fokus på tabellerna 2,3, 5 och 10. Förstå att uttrycken 3×5 (3 st 5:or) och 5×3 (5 st 3:or) inte betyder samma sak. Kunna med hjälp av bild eller praktiskt material uttrycka multiplikationer så som tre torn med fyra klossar i varje (3×4=12).
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning. Lära sig metoder för att lösa olika multiplikationer; upprepad addition, memorering av tabeller (2, 3 5, 10) samt sambandet mellan 3×5 och 5×3 (att produkten blir den samma även om uttrycken betyder olika).
Hur?
Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring
Samtalar kring sambandet mellan multiplikation och upprepad addition.
Hur ska vi arbeta?
Vi lär oss multiplikation som upprepad addition. Översätter det till multiplikation. Tränar på att säga ”stycken” på multiplikationstecknet för att veta om det är fem stycken fyror eller fyra stycken femmor. Leker ”Burr” med bl.a. treskutt. arbetar mycket praktiskt och gemensamt på mattan med whiteboard-tavlor. Färdighetstränar i Pixel 2A.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Whiteboard-tavlor, kontinuerlig dialog om hur man tänker, diagnos.
Tidsplan, när ska vi göra vad?
v.50
Arbeta praktiskt med upprepad addition.
Några elever står framme vid tavlan och får tre klossar var. Detta skrivs på tavlan som 3+3+3+3…
Beskriver vad man ser. ”Jag ser fem stycken treor”. Dvs. 5×3
Färdighetsträna i Pixel 2A.
v.51
Whiteboard-tavlor. Praktiskt materiel. olika utsagor och samtala om hur du tänker.
Färdighetsträna i Pixel 2A.
Avsluta med diagnos.
Varför?
Sammanhang och aktualitet
Övergripande mål från läroplanen 2.2
– kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi kommer lyssna mycket på varandra och delge våra tankar och strategier. Vi kommer alltså lära av varandra, samarbeta och hjälpas åt. Multiplikation är en viktig del av matematiken som man har stor användning av i det verkliga livet. Eleverna måste känna att de har nytta av multiplikation för att det ska vara värdefullt.