Matematik – åk 7 – Statistik

Ansvarig/Ansvariga:

Charlotta Törnell


När, under vilka veckor?

v. 45-51

 

Vad?

Statistik

Detta är ett kapitel som de flesta elever har stött på tidigare och som upplevs som konkret, vilket gör att eleverna direkt ser hur matematiken kan användas i samhället och i andra skolämnen. Många av exemplen och uppgifterna i kapitlet bygger på verklig statistik från olika myndigheter och organisationer.
Statistik handlar om att samla in, bearbeta och presentera information av olika slag. Som samhällsmedborgare är det viktigt att även kunna tolka, granska och värdera den information som presenteras.Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är positionssystemet? Kan du använda och förstå det när du multiplicerar/dividerar med 10, 100, 1000?

Är du säker på de 4:a räknesätten? Vilka användbara och effektiva metoder finns? Kan du och använder du med säkerhet bra skriftliga räknemetoder?
Vilka är sambanden mellan räknesätten?
Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1. Är du helt säker på det och kan förklara varför tex att en multiplikation kan ge en mindre produkt eller att kvoten av en division kan bli större än det tal man utgick från?
Prioriteringsreglerna, kan du dem?
Vilka är våra primtal?
Vilka är våra avrundningsregler?
Problemlösning kopplat till tal och taluppfattning

Övergripande mål från LGR11 2.2:


Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med
grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt
och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges
möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur
dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska
sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

I den centrala innehållet för årskurs 7-9 betonas vikten av att kunna använda kunskaperna i ett sammanhang. Samarbete med andra ämnen är naturligt och många av uppgifterna i kapitlet har en tydlig koppling till exempelvis samhällskunskap och geografi.


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisenHur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer ha genomgångar och diskussioner om de olika delarna.
”Starters” som ger bra diskussioner och får oss att se kritiska punkter inom avsnittet.
Vi kommer att arbeta med uppgifter på olika nivåer utifrån elevens individuella förmåga.
Vi kommer träna på förmågorna att resonera, lösa problem och kommunicera med innehåll från statistik.
 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Det kommer bli samtal där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar.
Test på att de kan begreppen som hör till området.
Kapiteltest samt prov


Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektionerna kommer varvas med problemlösningsuppgifter inom området och diskussioner och att räkna i boken.

v. 45

Introducera Statistik

Bekanta oss med scb.se, läsa av tabeller

v.46

Genomgång och räkna 1.1

Genomgång och räkna 1.2

Titta och hitta information på unicef.org

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/statistik/tabeller-och-diagram

v.47

Fortsätta räkna 1.2

Genomgång prov ”taluppfattning”

v.48

Genomgång och räkna 1.3

Genomgång och räkna 1.4

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/statistik/medelvarde-och-median

v.49

Värdera lösningar, NOG uppgift

Räkna vidare 1.4

Gemensamma övningar för att träna på att göra diagram i Numbers.

v.50

Måndag PROV

v.51

Då ska vi bara ha roligt!