Matematik – åk 7 – Bråk och procent

Ansvarig/Ansvariga: Olle Westerberg
När, under vilka veckor? v. 10-15

 

Vad?

Bråk och procenträkning

Frågeställning (och följdfrågor):

Bråk är ett område som är grundläggande inom matematiken. Många har svårt med det, men för att komma vidare tex med algebra så är det nädvändig kunskap. En viktig del när det gäller elevers taluppfattning är att kunna växla mellan olika uttrycksformer. Vi kommer att träna på att förstå att bråkform och procentform beskriver samma andel, men bara skrivs i olika former. Vi kommer försöka göra kopplingen tydlig mellan bråkräkning och procenträkning genom att använda begreppet andel.

Vi kommer arbeta med följande:
  • Grundläggande egenskaper hos bråk
  • Jämföra bråk utifrån taluppfattning
  • Skapa förståelse för bråks storlek.
  • Metoder för beräkningar med tal i bråkform och decimalform.
  • Förlänga och förkorta bråk.
  • Addera och subtrahera bråk
  • Procenträkning
  • Grundtyperna av procentproblem: att beräkna andelen, delen och det hela

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
leverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna
tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med
hjälp av matematikens uttrycksformer.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt
och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges
möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur
dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska
sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Taluppfattning och tals användning
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital
teknik. Metodernas användning i olika situationer.
Samband och förändring
• Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med
procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer ha genomgångar och diskussioner om de olika delarna.

”Starters” som ger bra diskussioner och får oss att se kritiska punkter inom avsnittet.
Vi kommer att arbeta med uppgifter på olika nivåer utifrån elevens individuella förmåga.
Vi kommer att se hur innehållet är kopplat till historia och samhället: Finns detta i verkligheten? Har man använts sig av detta förr?
Vi kommer träna på förmågorna att resonera, lösa problem och kommunicera med innehåll från bråk- och procenträkning.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Det kommer bli samtal där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar.

Test på att de kan begreppen som hör till området.

Kapiteltest samt prov

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 10

Lektion 1: Tal i bråkform, att jämföra bråk (kap 4.1-4.2)
Lektion 2: Räknetid
Lektion 3: Förlänga och förkorta bråk, addition och subtraktion av bråk (kap 4.3-4.4)
v.11
Lektion 1: Räknetid
Lektion 2: Multiplikation av bråk, andelen i procentform (kap 4.5-4.6)
Lektion 3: Räknetid
v.12
Lektion 1: Beräkna andelen vid förändring, beräkna delen med huvudräkning (kap 4.7-4.8)
Lektion 2: Räknetid
Lektion 3: PÅSK
v.13
PÅSKLOV
v.14
Lektion 1: Repetition kap 4.7-4.8, räknetid
Lektion 2: Beräkna delen, beräkna det hela,100% (kap 4.9-4.10)
Lektion 3: Räknetid, repetition
v.15
Lektion 1: Diagnos/repetition
Lektion 2: Repetition
Lektion 3: Prov