Matematik – åk 6 – Geometri

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v 15- 20

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är geometri?

Hur mäter och ritar man olika vinklar? Hur kan man beräkna en okänd vinkel?
Hur beskriver man olika geometriska figurer och kroppar?
Hur omvandlar vi mellan olika enheter – längdenheter, areaenheter?
Hur räknar vi ut area och omkrets på de vanligaste geometriska figurerna?
När och hur använder vi skala?
Vad är vinkelsumman i en triangel och en fyrhörning?

Förankring i kursplanens syfte:

Förmågan att:
  • formulera och lösa problem
  • att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
  • kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Geometri

• Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
• Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Se matematikmatrisen


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Bra länk med förklaringar och tal att titta på hemma tillsammans: WEBBMATTE
Genomgångar
Problemlösning
Göra konstverk+ symmetribilder, tangram + andra praktiska aktiviteter
Geometrihäfte med övningar
 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämningsuppgift, aktivitet på lektioner, prov

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v 15

Problemlösning kring ”Världens största toalettpapperspyramid”. Jobba med att skapa egna problem/frågeställningar till en film som eleverna sedan får jobba vidare med och lämna in till Madelene efter fredagens lektion.

Klicka för större bild

v 16

Uppföljning av uppgifterna från toalettpapperspyramiden.

Bekanta oss med geometriska former och kroppar samt träna på att beskriva dem för varandra. 
Konstverk med hjälp av geometriska figurer.

v 17

Tangram. Symmetri och 3D-figurer.

Längdenheter och omkretsberäkningar.

v 18

Forts från förra veckan.

Vi skapar kvadratmetrar, kvadratdecimetrar, kvadratcentimetrar och kvadratmillimetrar.

v 19

Omvandling av areaenheter. Areaberäkningar.

Vinklar – rita och mäta. Vinkelsumma i trianglar och fyrhörningar.

v 20

Volym. Problemlösning.

Litet test på geometriområdet.


Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:


Så här synliggörs Ledsagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga