Matematik – åk 6 – Decimaltal och repetition inför NP

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson
När, under vilka veckor? v 5-11 (lov v 9) + 12+14 repetition inför Np + Np Matematik

Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är ett decimaltal och när används decimaltal i vardagen?

Vad betyder begreppen deci, centi, milli?
Hur skriver man en tiondel, hundradel och tusendel?
Hur skriver man decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter?
Hur skriver man kronor och ören som decimaltal?
Hur storleksordnar man decimaltal, gör överslagsräkningar och avrundningar?
Vilka skriftliga räknemetoder använder du dig av när du adderar, subtraherar och multiplicerar enkla decimaltal?

Förankring i kursplanens syfte:

Förmågan att:
  • formulera och lösa problem
  • att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
  • kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Taluppfattning och tals användning
  • Positionssystemet för tal i decimalform.
  • Tal i decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven har… Eleven har grundläggandekunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkändasammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har godakunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekantasammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven har mycket godakunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nyasammanhang på ett välfungerande sätt.
Eleven kan även beskriva… Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett välfungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven… I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutveckladeresonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda… Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med vissanpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställanderesultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenligamatematiska metoder med relativt godanpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektivamatematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för.. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerandesätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis godanpassning till sammanhanget. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
I redovisningar och samtal kan eleven… I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, gruppdiskussioner, egen räkning i bok och med olika uppgifter, gruppövningar med spel, mätningar och konkret material, läxor och en liten diagnos.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

gruppdiskussioner, aktivitet på lektioner, läxor och diagnos.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v 5
Vad är ett decimaltal?
Positionssystemet och siffrornas platsvärde
Hur skriver man en tiondel, en hundradel och en tusendel?
Hur placerar man decimaltal på en tallinje?
Egen träning: Arbete i pixel s 18-22 + rätta
v 6
Hur jämför man decimaltal?
Hur storleksordnar man decimaltal?
Talmönster
Gruppövning: i form av olika spel, mätövningar, konkreta material som handlar om decimaltal
Extra träning: Decimaltal
v 7
När använder vi decimaltal i vardagen?
Parövning: Kvittouppgift (kronor och ören som decimaltal)
Utdelning + genomgång av algebraprovet
v 8
Diskussion kring och genomgång av regler kring avrundning.
+ Pixel s 23.
v 10
Överslagsräkning + uppgift IKEA
v 11
De fyra räknesätten med decimaltal
+ Pixel s 24-28 + s 78-79.
v 12+14 (v 13 påsklov)
Förberedelse inför NP – träning mininräknare, exempeluppgifter, egen träning
NP matematik onsdag och fredag v 14

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:


Så här synliggörs Ledsagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga