Matematik – åk 5 – Mitt drömrum

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? 36-43
Vad? Mitt drömrum! 
Frågeställning (och följdfrågor): 
Hur kan vi få ned ett så stort rum som det här i den här lilla papplådan?
Vilka olika mått behöver vi för att kunna skapa rummet i lådan i miniatyr?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Förankring i kursplanens syfte:
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
Vi har under vårt projekt en budget vilket eleverna ska följa när de designar sitt rum. Eleverna kommer både använda sig av huvudräkning samt miniräknare då de gör sin ritning av sitt rum med alla möbler som behövs.
  • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
Eleverna kommer att förminska sitt rum genom att använda sig av skala. Samma skala ska sedan användas till samtliga möbler. Alla möbler ska även konstrueras och markeras i deras ritning.
  • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
För att vet om våra möbler får plats i vårt rum måste vi ta reda på omkretsen samt på alla våra möbler så att alla får plats. Vi kommer även fundera på hur mycket färg vi behöver till våra väggar genom att använda oss av area.
  • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Vi kommer mäta vart rum och därefter så kommer vi uppskatt på ett ungefär hur vi vill att vårt rum ska inredas. Därefter får eleverna hitta möbler från ex. Ikea och MIO.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Vi kommer fundera hur vårt rum ska se ut och hur mycket allt kommer att kosta. Vi kommer även uppskatta och mäta avstånd mellan våra rum i klassen.
 
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Ma matris MItt dröm rum
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Eleverna kommer att arbeta i par där de kan stötta och hjälpa varandra i deras funderingar. Uppgiften kommer däremot att vara enskild då alla ska lämna in varsitt rum.
Uppgiften kommer att vara både laborativ och skriftlig.
Eleverna kommer få göra ritningar samt modell av sitt rum. De kommer även redovisa sina inköp utifrån den budget de får.
 
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Alla elever kommer att få möjlighet att redovisa sitt arbete på väggen. Utifrån vad som redovisas i arbetet kommer att bedömas utifrån Ma matrisen (se bifogad fil)
 
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
v. 36-37
Läxa ges ut i form av att mäta sitt rum.
Eleven ska mäta och rita upp sitt rum på ett rutigt papper. (Eleven kan ta med från skolan)
Dessa mått och markeringar ska finnas med i ritningen:
Alla sidor av rummet
Höjden på rummet
Markera ut dörr/dörrar
Markera ut fönster.
I klassrummet går vi igenom hur vi kan mäta vårt rum. Vi testar även att mäta klassrummet och gör en ritning av detta.
Vi går igenom:
Enheter: mil kilometer meter centimeter millimeter
Skala
v.38-42
Eleverna får nu sin budget på ca 15000kr och kommer att börja inreda sitt rum.
Vi går igenom:
Area
Omkrets
Enheter: kvadratmillimeter, kvadratcentimeter, kvadratmeter.
Redovisning av elevernas rum
Varför?
Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:
Då många elever har en dröm om ett eget rum och säkert även en tanke om hur det ska se ut så ville jag få dem en möjlighet att visualisera sitt nya rum. Även för att förbereda dem för framtiden då förhoppningsvis en lägenhet eller ett hus ska inredas.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi skapar och funderar utifrån egna tankar och åsikter på design och inredning. Genom att eleverna får möjlighet att använda sina olika sinnen för att lyckas.