Matematik – åk 4 – Taluppfattning

Ansvarig/Ansvariga: Josefine Rejler
När, under vilka veckor? v.34-39

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

 • Vad är matematik?
 • Vilket platsvärde har en siffra? 1-10 000.
 • Hur många siffror har vi? Hur många tal finns det?
 • Hur många nollor har talet en miljon, miljard, biljon?
 • Kan du sortera tal?
 • Vilka olika tal kan du bilda med hjälp av 4 siffror? Hösta? Lägsta?
 • Smarta sätt att ställa upp tal.
 • Hur räknar du när du ska göra en talserie klart?
 • Hur gör du för att veta vilket tal som pilen pekar på i tallinjen?
 • Vad är det som avgör om ett tal är jämt eller udda?
 • Vad innebär ett negativt tal, när använder du det i vardagen?
 • Vilka är våra räknesätt och hur använder vi dem?
 • Matematik är ett språk med många begrepp. Kan du beskriva med andra ord vad kvot, differens, summa, faktor, term, hälften så mycket, dubbelt så mycket, högre, lägre mfl

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.
Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning
 • Rationella tal och deras egenskaper.
 • Talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Klicka för större bildHur ska vi arbeta?

 • Genom diskussioner och frågor befästa sitt kunnande och sina tankar.
 • I boken Pixel kap 1 och annat material
 • Problemlösnande
 • Helklass och halvklass.
 • Gemensamma genomgångar där tanken utmanas och redovisningar där vi berättar för varandra
 • Genom att använda rutiner från Visibla Thinking tex Think, Pair, Share
 • Spela in korta filmer där vi resonera och förklara hur vi tänker kring sambanden mellan talens placering, storlek och funktion, för att befästa det vi kan och vill träna mer på.
 • Spel och lek.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Aktivt deltagande på lektionerna
 • Skriftliga redovisningar
 • Muntlig redovisa tankar och idéer
 • Diagnos Pixel
Dessa kursplanemål utgår jag ifrån:
 • utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer.
 • inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer.
 • utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt , muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande.
 • utvecklar sin förmåga att förstå och använda talbegrepp och räkning med reella tal.
 • utvecklar förmågan att följa och förstå matematiska resonemang. utvecklar förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik.
Dina förmågor kommer att bedömas genom att du har lärt dig att:
 • Kan läsa och skriva tal mellan 0-10 000.
 • Kan ordna tal efter storlek.
 • Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
 • Kunna sätta ut decimaltal med en decimal på tallinje och räkna addition och subtraktion.
 • Kunna förstå termometern, addera och subtrahera med negativa tal.
 • Kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
 • Muntligt och skriftligt förklara hur du tänkt.
 • Använda ett matematiskt språk – begrepp
 • Analysera och förstå matematiska problem i addition och subtraktion, division och multiplikation
 • Veta hur likhetstecknet används.
 • Se samband mellan additon och subtraktion, division och multiplikation
 • Självständigt och i grupp ta ansvar för arbete och arbetsro.
 • Eleverna ska kunna välja räknesätt och lämplig räknestrategi för att bäst kunna svara på givna frågor.
 • De ska också kunna uttrycka en given matematisk idé på olika sätt: med ord, med symboler, med bilder av olika slag och med konkret material (tanketavla).
Så här konkretiserar jag det i undervisningen:
Du kommer att få.
 • ta del av olika sätt att lösa ett matematiskt problem.
 • träna på olika räknemetoder.
 • träna på att förklara både muntligt och skriftligt hur du tänkt.
 • arbeta både enskilt och i grupp.
 • ord och begrepp inom matematiken förklarade.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

v. 34 – 38 Kap 1 i Pixel: Heltal, positonsystemet, negativa tal och de fyra räknesätten.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Framförallt alla elever i Jupiter som får en möjlighet att förstå matematiken och inte bara lära sig utantill. Skapa självförtroende för matematik som får positiva konsekvenser hela livet.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 • Tittar och läser nyheter för att se vad man kan tänkas behöva för matematisk kunskap för att förstå det som skrivs och sägs.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

 • Vi kommer att lösa problem och omsätta matematiska idéer i handling på ett kreativ sätt.
 • Vi kommer att lära oss utforska och arbeta både självständig och tillsammans med andra och träna på att känna tillit till sen egen matematiska förmåga.
 • Vi kommer att träna oss för att använda sig av det matematiska tänkandet för vidare studier i vardagslivet.
 • Vi kommer att använda oss av modern teknik som verktyg för kunskapssökandet, kommunikation, skapande och lärande inom matematiken.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord)

 • Vi tar tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet
 • Vi söker aktivt vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening