Matematik – åk 3 – Multiplikation och division (del 1)

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ayla Lannestedt

 

När, under vilka veckor?

v.47-49

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur fungerar multiplikation?
Vilka likheter finns det mellan multiplikation och addition?
Hur hänger multiplikation och division ihop?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

eleverna:

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

kan använda modern teknik som ett verktyg för skapande och lärande.

Förankring i kursplanens syfte:

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
föra och följa matematiska resonemang

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer
Strategier för matematiskt problemlösning i enkla situationer.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationerKunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan lösa enkla problem i närvara situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda Nya Matematikboken 3A kap. 4 och kap.5 (s.48-70)
Praktiskt material ur matteskåpet, Scratch Jr och arbetskort med extrauppgifter inom området.
Maja som har rytmik i klassen arbetar med ramsor och sånger för att lära sig multiplikationstabellerna varje vecka på rytmiklektionerna som är inkluderade i mattelektionerna.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi använder oss av formativ bedömning under alla lektioner och summativ bedömning via en diagnos v.49 i matteboken. Eleverna använder de hjälpmedel de själva skapat (multiplikationsrutan) i deras fortsatta arbete.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.47 vi arbetar med praktiska hjälpmedel kring multiplikation, kort, bräden, siffersnurror, spel och pussel. Eleverna roterar på stationerna under två lektioner.
Räknar s.48-52 i matteboken.
v.48 Rätta matteläxan med hjälp av facit.
Räkneproblem med multiplikation gemensamt i samlingen. Programmera en bild i Scratch jr utifrån en givet multiplikation.
ex. 4×5 =20 fyra grisar med fem fläckar på varje, det är totalt 20 fläckar.
v.49 Matteboken s.50-70 i elevernas egen takt.
Programmera klart i Scratch jr från v.48
Vi skapar en ”multiplikationsruta” med tabellerna från 1-10 i ett koordinatsystem.Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Eleverna har tidigare (i åk2) mött multiplikationens grunder i tabellerna 1,2,5 och 10. Vi bygger vidare på deras kunskaper och möter deras intresse och egna mål utifrån deras IUP’er om att lära sig fler multiplikationstabeller.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi urforskar ämnet tillsammans, bygger undervisningen på elevernas frågor och intresse. Vi skapar och lär oss i elevaktuella material så som appen Scratch jr på elevernas iPad.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eleverna har själva satt upp multiplikation som sina mål i IUP sen åk2 och de hade med sig ett stort intresse för ämnet. Att använda Scratch jr var både roligt och kunde tydliggöra betydelsen av de olika uträkningarna. 

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Tydligt uttrycka att 3×8 är tre stycken åttor (8+8+8) för att öka förståelsen tidigt och inte öva in tabellerna som en utantill kunskap.


Eventuell pedagogisk dokumentation:

Vi startade upp med praktiskt material i olika stationer. Väldigt uppsakattat av eleverna och de lärde fort känna material som de själva kunde återvända till under arbetets gång.


Vi använde Scratch jr för att programmera multiplikation och öka förståelsen, här se vi 5×7, fem barn har sju bollar.
Vi skapade ett koordinatsystem för multiplikationstabellerna, det var lätt att se att flera uträkningar får samma svar och vi kunde även utröna vilka multiplikationer vi behövde öva mest på ”den kritiska kvadraten”
Eleverna har egna ”multiplikationsrutor” i sina bänkar och kan använda dem vid fortsatt arbete.