Matematik – åk 1 – Taluppfattning

Ansvarig/Ansvariga: Anette Finne´och Ingela Eriksson

När, under vilka veckor?
Ht -15

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):
Vad är matematik? Vad är addition och subtraktion? Vad har likhetstecknet för betydelse? Hur många siffror finns det? Hur formar man siffror? Vad har siffrorna för värde?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Vi utvecklar intresset för matematik och tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Vi utvecklar kunskaper i matematik så som skillnad mellan siffra och tal samt positionssystem. Vi ger förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
– Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
Förstå hur man skriver siffror och en eller fler siffror kan bilda tal.
– Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
Förstå att siffrorna får olika värde beroende var de skrivs (positionssystem).
– Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Jämföra antal saker eller bilder med siffror. Kunna para ihop rätt siffra/tal med antal.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):
Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Hur?
Hur ska vi arbeta?
arbeta med sifferkort, gemensamt i grupp och i arbetspar.
spela olika matematiska spel.
arbeta utomhus med olika övningar såsom, forma siffror av naturföremål, lägga antal med naturföremål
arbeta med udda och jämnt
arbeta med hälften och dubbelt
utomhusmatematik
leka olika matematiska lekar
titta på olika matematiska genomgångar på datorn.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Pedagogisk dokumentation
Kontinuerlig avstämning under arbetets gång
Spel och lekar
Diagnos
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
Ht 15 –
Prata om siffror, jämföra siffra och antal,
Arbeta med siffrorna 0-10.
Tiokamrater.
Växla från ental till tiotal
Spela olika spel
Likhetstecknets betydelse
Räknesagor.
Talens grannar.
Klockan hel och halv.
Udda och jämna tal.
Varför?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
– Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
– Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
– Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi utgår från eleverna och startar där de befinner sig. Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang. Jag som pedagog är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.