Geometri år 4

Geometri årskurs 4

Ansvarig lärare: Malin Björn

När, under vilka veckor?

v.2-8 vt 2017

Vad?

Geometri (främst plangeometri)

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är geometri? När använder man och stöter på geometri?

Vilka geometriska former finns? Hur kan man beskriva dem med ord?

Hur används linjal, gradskiva och passare för att skapa geometriska figurer?

Hur kan vi mäta längd? Vilka enheter har vi?

Hur mäter man vinklar och vad kallas de?

Hur kan man räkna ut olika vinklar istället för att mäta?

Hur många ryms på en kvadratmeter?

 

 

Hur räknar man ut omkrets och area på olika geometriska figurer?

Vad innebär det att något är symmetriskt?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Eleven kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

•Eleven kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

•Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Klipp ut, klistra in

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Klipp ut matrisen

 

Hur ska vi arbeta?

Laborativt med tangrampussel, bilder, papper och olika redskap (passare, linjal, gradskiva, måttband, tumstock) och annat konkret material för att beskriva och konstruera olika geometriska former. Kreativt med att skapa vackra bilder med hjälp av matematik. Digitalt med att rita och utföra beräkningar på en egenritad modell av ett hus och färdighetsträna via olika länkar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Läxförhör i geometri i form av frågesport (Kahoot).

Problemlösningsuppgifter kopplade till omkrets, area och vinkelsumma.

Begreppförståelse genom att rita, beskriva och tolka geometriska figurer.

 

Resonemang

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.2 Tangram. Bilda olika geometriska former. Bygg och lös pussel.

v.3 Beskrivningar av geometriska former – namn, egenskaper. Geometrikonst.

v.4 Längd. Mäta, byta enhet, uppskatta längd. Äldre tiders enheter. Läxförhör.

v.5 Vinklar och deras namn. Använda gradskiva. Vinkelsumma.

v.6 Omkrets och area. På hur många sätt kan man göra dela en kvadrat i lika stora delar? Problemlösning.

v.7 Symmetri. Snöflingan. Intro digitalt projekt om hus.

v. 8 Fortsättning husprojekt, problemlösning.

 

Sammanhang och aktualitet:

Geometri är ett sätt att matematiskt förklara omvärlden, mäta och räkna på storlekar, sträckor och ytor. Byggnaderna runt oss är alla uppbyggda av olika geometriska objekt. Allt runt oss går att beskriva med matematiska begrepp och kan mätas på något sätt för att kunna jämföras. Att ha en god känsla för att kunna uppskatta längd och ytstorlek rimligt och kunna växla mellan enheter behövs för att t.ex. kunna följa med i nyhetsrapporteringar.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet :

Kunskapssyn och lärande – Det livslånga lärandet

Detta arbetsområde är grundläggande för det livslånga lärandet och en viktig grund att stå på i allt som kommer framöver. Att ha en förståelse för den grundläggande matematiken är viktigt. Lärandet sker med förståelse och genom att vi tar tillvara elevernas olika egenskaper och sätt att lära. Frågor som Hur vet du det? Finns det fler sätt? skapar en nyfikenhet och lust att lära.

Värdegrund – Det livsdjupa lärandet

Att eleverna får möjlighet att utvecklas, utmanas och nyfiket tillägna sig nya kunskaper. Att vi arbetar praktiskt med många sinnen involverade och skapar kreativa estetiska bilder med matematik. Att eleverna får en djup förståelse för hur saker hänger ihop och kopplas till deras egen verklighet och erfarenhet. Eleverna blir sedda och bekräftade.

Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet

Eleverna får se hur kunskaperna kommer till praktisk användning ute i samhället.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation (länkas):