De magiska siffrorna

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg och Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? V.34-36

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad kan vi använda siffror till? Vilka finns de? Vad har de för värde? Hur ändras värdet beroende av siffrans plats i tal?

Hur ser en talföljd ut? Hur långt kan du räkna?

Övergripande mål från LGR11 2.2

– Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
– Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
– Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte

Utveckla förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, följa och föra matematiska resonemang.

Centralt innehåll från kursplanen

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi samtalar om siffrornas betydelse, vilka som finns, talens värde beroende av siffrornas position i talet.

Genom praktiska övningar och genom att använda konkret material vill vi att eleverna får en förståelse för naturliga tal.

Eleverna får samtala och tänka tillsammans.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningar i grupp och enskilt.

Genom observationer och insamling av dokumentation.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.34-36 Vi visar ”de magiska siffrorna” och frågar om de vet vad det är, Vad kan man göra med dem? De får siffrorna 0-9. De får utifrån frågan bestämma sig för vad de kan göra med dem. De klistrar upp det på ett A3 papper i gruppen. De berättar hur de tänker och vi dokumenterar det på A3 papperet. Kompisarna får ta del av varandras tankar.

I samlingen leker vi med talen och eleverna får visa hur de tänker.

Vi tränar på talföljder genom ”prick till prick”, vi räknar antal och målar.

Vi tränar på talraden och olika talföljder i samlingen, i ledet, i olika lekar.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Elevernas tidigare möte med matematik och problemlösning tas i beaktande för den fortsatta utvecklingen och lärandet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi utgår från eleverna och startar där de befinner sig. Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang. Jag som pedagog är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven. Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.