De fyra räknesätten

Ansvarig/Ansvariga: Mari Österman
När, under vilka veckor? ht-14

 

Vad?

Vad är de fyra räknesätten?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är addition, subtraktion, division, multiplikation? Vad betyder likamedtecknet? Vad är en uppställning?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi gör multiplikations lappar med svaret på baksidan så vi övar på tabellerna.
 • Vi gör tal och lägger i en burk som man sen får ta tre av och lösa.
 • Vi övar på räknasätten i Pixel.
 • Spela yatzy.
 • Spela monopol, vara banken.
 • En uppgiftslåda med matte i. Man tar en lapp och utför uppgiften.
 • Spela kortspel.
 • Samla antal och räkna ihop, gissa först antalet.
 • Spela bingo med räknesätten.
 • Vi arbetar och repeterar med ”Lycko”.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar genom att delge varandra tankar, lösningar och strategier. Vi genomför diagnoser och prov regelbundet.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Arbetet pågår under hela ht-14

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Familj, vänner och övriga på skolan.

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerandesätt.
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet0–200.
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerandesätt.
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet0–200.
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

– ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet 

genom att vi samtalar om varandras sätt att tänka och lösa problem får vi syn på var och ens egna tankar och andra kan sedan dra nytta och lära sig av dessa. 

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt tillsammans genom att berätta för varandra om vad som fungerat bra och kommer med förslag på hur vi kan förbättra/utveckla ett arbete.