Begrepp

Ansvarig/Ansvariga: Rüstü Köymen
När, under vilka veckor? v.3-7 vt. 2015

Vad?

 • Hur beskriver du begrepp med andra ord?
 • Vilka likheter och samband finns mellan begreppen?
 • Vilka slutsatser kan du dra med hjälp av att kunna dessa begrepp?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vilka samband finns mellan de matematiska begreppen
 • Beskriv med andra ord matematiska begrepp


Förankring i kursplanens 
syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Matematiska begrepp och metoder
 • Begreppsförståelsen har en central roll för elevernas förståelse av matematik och deras fortsatta utveckling av kunskaper i ämnet. Att kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder samt att behärska procedurer och rutinuppgifter är också av central betydelse för elevernas förståelse och fortsatta kunskapsutveckling i matematik.
 • I kursplanens syfte anges därför tydligt att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.Förtrogenhet utvecklas med erfarenhet. I undervisningen behöver därför eleverna ges rika erfarenheter av begrepp och metoder utifrån olika situationer och sammanhang.
 • Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla förmågan att kunna använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Detta omfattar dels kunskap om matematiska begrepp och deras samband med varandra, dels att kun­ na använda sig av och tillämpa begreppen och sambanden.Genom att använda olika uttrycksformer kan elevernas förståelse av matematiska begrepp fördjupas. Det kan till exempel innebära att utveckla förståelse för att en fotbollsplan kan uttryckas som en rektangel .
 • Ytterligare en viktig aspekt av förståelsen för matematiska begrepp är att kunna be­ skriva likheter och skillnader mellan olika begrepp, till exempel mellan begreppen medelvärde och median. Det är också viktigt att kunna se och förstå relationerna och sambanden mellan olika begrepp, till exempel mellan omkrets och area, addition och multiplikation eller mellan cirkel och area.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?

 • Grupparbete: En elev tar upp en lapp och ska beskriva ordet utan att säga det. Den som svarar rätt och snabbast får en poäng. Går att spela med två lag mot varandar
 • Två personer: En beskriver ordet och den andra ska säga vilket begrepp det är.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Läxförhör

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 • ca 2 veckor

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

 • Alla som behöver repetera och befästa begreppskunskapen.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 • Olika former har olika funktioner och vi relaterar detta till den vardagliga användningen av geometirska figurer.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

 • Vi kommer att lösa problem och omsätta matematiska idéer i handling på ett kreativ sätt.
 • Vi kommer att lära oss utforska och arbeta både självständig och tillsammans med andra och träna på att känna tillit till sen egen matematiska förmåga.
 • Vi kommer att träna oss för att använda sig av det matematiska tänkandet för vidare studier i vardagslivet.
 • Vi kommer att använda oss av modern teknik som verktyg för kunskapssökandet, kommunikation, skapande och lärande inom matematiken.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord)

 • Vi tar tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet
 • Vi söker aktivt vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):


Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

 • Göra ett memory där man parar ihop orden som har ett samband.
 • Behöver skriva in mer relevanta ord för åk 5 sk ordinnehållet i spelet ”Begreppsspelet- med andra ord”. Detta spel är mer får åk 3-4 för tillfället.

Pedagogisk dokumentation (länkas):

Ladda ner dokumentet "Begreppsspel - Med andra_ord.pdf"
Ladda ner dokumentet "Träna Mattebegrepp FÖRKLARINGAR.doc"
Ladda ner dokumentet "Korsord mattebegrepp.pdf"
Ladda ner dokumentet "Viktiga ord matematik åk 5.pdf"