Algebra

Ansvarig/Ansvariga:

Josefine Rejler


När, under vilka veckor?

v.10-v.17

 

Vad?

Algebra och ekvationer

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är ett uttryck? Hur kan vi uttrycka vardagliga händelser matematiskt?
Vad är ett numeriskt uttryck? Hur skriver man och hur tolkar man?
Vad är ett algebraiskt uttryck? Hur skriver man ett algebraiskt uttryck och hur tolkar man ett algebraiskt uttryck?
Hur tolkar förenklar man ett uttryck och varför?
Vad är en variabel?
Vad är en formel?
Vad är ett mönster? Hur kan vi beskriva ett mönster mer generellt?
Vad är en ekvation? Vad har likhetstecknet för betydelse?
Hur löser man en ekvation?
Hur kan vi använda ekvationer vid problemlösning i vardagliga situationer?

Vad betyder följande begrepp? Beskriv och förklara!

algebra, numeriska uttryck, algebraiska uttryck, variabel, förenkla uttryck, formel, mönster, likhet, ekvation, obekant, vänser led, höger led, ekvationslösning, prövning.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera

och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller

och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna

tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med

hjälp av matematikens uttrycksformer.


Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Algebra
• Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler
och ekvationer.
• Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
• Metoder för ekvationslösning.
Problemlösning
• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnes områden
samt värdering av valda strategier och metoder.


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris kommer senare men jag kommer bedöma dig i problemlösning, metod, resonemang och kommunikation.

Förmåga E C A
Problemlösning Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tilllämpas i sammanhanget. Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god an- passning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Metod Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med tillfredställande resultat. Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med gott resultat. Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter och förändring med mycket gott resultat.
Kommunikation Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer varje vecka att gemensamt diskutera de olika begreppen. Ni kommer hela tiden få visa att ni förstår och vara aktiva på lektionerna genom att ni får berätta för varandra och genom att ni skriver på ipaden (app chalk board) och visar.

”Starters” som ger bra diskussioner och får oss att se kritiska punkter inom avsnittet.
Vi kommer att arbeta med uppgifter på olika nivåer (1,2 och 3) utifrån din individuella förmåga.
Vi kommer att se hur innehållet är kopplat till historia och samhället: Hur används denna matematik i samhället och i detta avsnitt som Hastighet, sträcka och tid.
Vi kommer träna på förmågorna att resonera, lösa problem och kommunicera med hjälp av matematiska uttryck.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Var alltid beredd på att träna hemma det vi arbetat med under veckan i skolan så du veckan efter alltid kan klara ett läxförhör. Detta kommer ske regelbundet så jag är säker på att alla hänger med och förstår.

Jag kommer också bedöma ditt arbete under lektionerna, hur du deltar i diskussioner och försöker resonera dig fram till lösningar. Du behöver inte alltid kunna säkert, men det är viktigt att du försöker och vågar förklara hur du tänker.
v.16 blir det begreppstest och kapiteltest
v.17 prov

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.10

onsdag: Få tillbaka prov och taluppfattning, genomgång av detta och intro till Algebra. Några som var sjuka gör provet på kap.2
torsdag: 5.1 Algebraiska uttryck. genomgång och prova själv på olika nivåer.
v.11
onsdag: 5.2 Förenkla uttryck. Vikarie, Josefine tjänstledig.
Torsdag: Fortsätta med att förenkla uttryck.
v.12
Onsdag: 5.3 Formler. (Ev vikarie pga muntliga nationella prov åk6)
Torsdag: Historia och sammhälle Hastighet, sträcka och tid
v.13
onsdag: 5.4 mönster
Film: Mönster
Torsdag: 5.5 intro till ekvationer. (Vikarie pga NP i åk6)
v.14
onsdag: forts. ekvationer (Vikarie pga rättning NP)
torsdag: 5.6 Ekvationslösningar
v.15 påsklov
v.16
onsdag: 5.7 problemlösning med ekvationer
torsdag: begreppstest och kapiteltest
v.17
onsdag: repetition
torsdag: prov Algebra, ekvationer och mönster.


Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):


Övergripande mål från LGR11 2.2:


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga