Människokroppen

Ansvarig/Ansvariga: Cristin
När, under vilka veckor? v 35- 51

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

• Vad består en människa av?
• Hur ser vi ut?
• Hur kan alla människor vara unika?
• Vad trodde man förr om kroppen?
• Vilka olika kroppsdelar har vi?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

SYFTE: Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper ombiologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva
och naturen.

 

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Det innehåll vi ska behandla kan sammanfattas med en mening ”Vad är en människa och vad behöver du för att må bra?”

Centralt innehåll åk 4-6 Kropp/hälsa
• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

• Enkla experiment. Planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation med bilder och enkla skriftliga rapporter i form av en broschyr om kroppens organ.
• Titta på filmer

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Muntligt: Ni kommer få hålla miniföreläsningar om ”er” kroppsdel och en slags ”TV-show” där ni agerar läkare och specialister på ert område.

Skriftligt: I form av en broschyr om ”din valda kroppsdel” och ett prov i slutet av arbetet där varje elev bidrar med frågor till provet.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 35
Vi lär känna varandra. Jag berättar om mig själv och eleverna skriver brev till mig
Kroppens delar försök att placera ut dina organ endast mha dina förkunskaper. Diskussion i grupper om fyra, vad tror du att du vet om kroppen?
v36
Hjärnan, vår härliga hjärna!
v37
Våra sinnen. Vilka sinnen har vi? Går en sinnespromenad i naturen.
v38
Ögat och synen.
v39
Örat och hörseln.
v40
Ljus – fysik, demonstrationer i klassrummet.
v41
Ljud- fysik, demonstrationer i klassrummet.
v42
Celler, hjärtat och blodet. Laboration vår puls.
v43
Läxförhör, Lungor
V 44
Höstlov
v45
Genomgång läxförhör. Matspjälkningen.
v46
Arbeta med broschyr
v47
Arbeta med broschyr
v48
Redovisning som filmas.
v49
Skriftligt prov
v50
v51

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Det är en spännande område att jobba med ”människan” för att det är något som konkret och nära elevens vardag. I denna ålder är eleverna i startgroparna för den stora förvandlingen från barn till vuxen och är motiverade att lära sig mer om det.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Ett lärande som förändrar en själv och världen.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

 

Pedagogisk dokumentation