Luft

No åk 3 – Luft 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sandra Hamn

 

När, under vilka veckor?

12-13

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är luft?

Vad består luft av?

Vad vill vi veta mer om luft?

Hur kan vi påvisa/synliggöra luftens egenskaper?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

 

Förankring i kursplanens syfte:

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om Luft.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att göra olika experiment för att synliggöra luftens egenskaper. .

Vi kommer att se på film från ne.se.

Vi kommer att ställa hypoteser, göra antaganden och dokumentera resultaten av olika experiment.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Bedömning kommer att ske under arbetets gång. I och med och genom diskussioner,  ställningstaganden och tankar kring olika frågeställningar kommer elevernas kunskaper att bedömas.  

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

V.12

  • Vi samlar tankar och funderingar kring luft. Eleverna skriver 3 frågor var. Saker de undrar över eller  vill veta mer om.
  • Vi ser på film från ne.se
  • Vi läser om luft och diskuterar innehållet.
  1. 13
  • Vi utför luft-experiment.
  • Vi samtalar om och dokumenterar vad vi lärt oss.  

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.