LPP Utesnickis

Ansvarig/Ansvariga: Fritids, enligt rullande schema

När?
Pågående under läsåret 2016/2017

Vad?
Utesnickis, som ett naturligt inslag i uteverksamheten.

Frågeställning (och följdfrågor):
Vilka material efterfrågar barnen? Vilka nya idéer utvecklas när vi snickrar utomhus tillsammmans under en längre tidsperiod? Kan vi skapa möten mellan elever utanför den egna gruppen?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
2.1. Normer och värden.

  • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet , solidaritet och ansvar för människor även utanför den egna gruppen.

4. Fritidshemmet

  • byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Hur?
Genom att erbjuda en trygg plats med pedagogiskt stöd. Eleverna ska kunna komma och gå, ett flöde, skilt från en aktivitet på så sätt. Materialet är det som finns tillgängligt för stunden. Ur detta sker skapandet. Verktygen som erbjuds ska vara ”säkra”. Med det menar vi att risken för skador ska vara så låg som möjligt, tex använder vi potatisskalare istället för knivar. Alla barn ute på skolgården kan deltaga.

Hur ska vi redovisa och dokumentera?
Det ställs ut emellanåt. Annars är det mycket som blir en del av deras fördjupade lek.

Varför?
För att stödja barns lek, byggande, kreativitet, problemlösning samt deras vilja att vara en del av sin miljö. Vi vill också ständigt utveckla gemensamma, inkluderande, mötesplatser i barnens vardag. Turtagande och få känna glädje över att kunna hjälpa varandra, goda förebilder. Ett autentiskt lärande.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Ett hållbart lärande (Grön flagg) som kan påverka och berika fler än deltagarna. Material från naturen blir till en naturlog del av barnens vardag.

Utvärdering
Utvärdering sker såväl kontinuerligt, genom diskussion med barnen vad som efterfrågas, vad de behöver för att kunna jobba vidare samt diskuteras mer övergripande på fritdnråd och på personalmöten för fritids.

Ett entreprenöriellt lärande.

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer.
Allemansrätten, Hitta vilse (friluftsfrämjandet), hållbarhet är teman som delvis inkluderas i detta arbete men även passar väl för ”egen” fördjupning.

Pedagogisk dokumentation:
Anslås samt blir en naturlig del av barnens vardag vilket också lyfts på föräldramötet.