Matematik – Block 1

 

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Maria Jones-Bentzer, Malin Bengtsson, Anna Berlind.

 

När, under vilka veckor? 

Under höstterminen 2016 mellan veckorna 36-40.

 

Vad?

Hur kan vi utmana elevernas matematiska förmåga gällande lägesord, i att jämföra storlek, störst och minst, ordningstalen 0-5 och antalsuppfattning?

.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte:
Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå: 

Matematiska resonemang och uttrycksformer
Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problem­ ställningar samt olika sätt att lösa problem.
Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Målet är att eleverna ska få utveckla kunskaper om:
Få syn på och sätta ord på vad som kan vara matematik.
Lägesorden (först, sist, framför, bakom, mitten, mellan, bredvid, ovanför, underst, överst, nederst och på).
Kunna jämföra storlek och använda jämförelse ord för detta. (Stor, större, störst, liten, mindre, minst).
Få kunskaper om antal och ordningstal 0 till 5. (Tal, siffra, siffror och antal från noll till fem, ordningstalen från första till femte.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi tittar på samtalsbilden i matematikboken Mondo och sätter ord på vad vi ser och tänker är matematik på bilden.
Vi tittar oss omkring i klassrummet och sätter ord på vad vi ser och tänker är matematik i klassrummet.
Vi introducerar matematikboken Mondo och läser välkomstbrevet.
Vi fyller i uppgifterna kopplade till samtalsbilden samt arbetar med första kapitlet i matematikboken Mondo.
Vi övar begreppsuppfattning, symboler, och antalsuppfattning, genom olika lekfulla övningar i klassrummet.
Vi har utomhusmatematik där vi på ett lekfullt sätt får öva både självständigt och tillsammans med klasskompisarna.
Vi arbetar med mattepärlor för att befästa våra kunskaper tillsammans och individuellt.

 

.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V. 36
Få upp ögonen för vad matematik kan vara (samtalsbild nr 1 och i klassrummet).
utifrån frågeställningen ”Vad är matematik? och ”Var finns det matematik i klassrummet?”

V. 37
Få upp ögonen för vad matematik kan vara genom arbetsbladet kopplat till samtalsbild nr 1 och arbeta med lägesord på sida. 5 i Modo.
Vi arbetar med begreppen framför, bakom mitten, mellan, bredvid, ovanför, under, överst, nederst, på. Vi övar lägesorden och med hjälp av nallen och pallen samt förflyttar oss i klassummet på olika sätt. Uteaktivitet och mattpärlan i Mondomatematik. Vi arbetar med sidorna 6-7 i Mondo.

V. 38
Vi jämför storlek och använder lägesord för detta. Vi arbetet med begreppen: stor, större, störst, liten, mindre, minst. Samt större än, och mindre än. Vi använder oss av ”Think-pare-share” och samtalar utifrån frågeställningar. ”hur kan vi se vilket föremål som är störst? Hur skulle ni göra för att veta vilket föremål som är minst om ni inte fick titta? Vad menas med näst störst och näst minst? Jag vill sortera i storleksordning och börja med den minsta, hur ska jag göra?” Vi arbetar med sidorna 8-9 i Mondo.

V. 39
Antal och ordningstal 0-5. Vi använder oss av ”Think-pare-share” i frågeställningen ”Hur vet vi vilka kort som hör ihop?”. Koppla ihop antalskort (prickar) till rätt siffersymbolskort. Sortera ordningstalen 0-5. Öva avtalsuppfattning genom att hämta lika antal föremål som korten visar. Öva antal med kroppen, klappa, stampa, hoppa lika många gånger som siffersymbolen visar etc. Vi sjunger 5 små apor och 5 små ankungar. Vi arbetar med sidorna 10-12 i Mondo. Extrauppgift sid 13.

v. 40
Talet 5. Vi tittar närmare på talet fem (antal och symbol) och femkompisarna. ”På hur många sätt kan vi få talet fem?” Med hjälp av kapplastavar får eleverna själva laborera och visa hur de har tänk. Vi arbetar med sidorna 14-15 i Mondo.
Varför?

 

Sammanhang och aktualitet:


För att skapa lektioner som känns lust- och meningsfulla försöker vi koppla ihop matematiken till elevernas vardag, tidigare erfarenheter och nyfikenhet för ämnet.
Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
*Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
*Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
*Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:
Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation:

 

 

.