Lpp Kroppen HT-16

Kroppen årskurs 2 HT-16

Ansvarig lärare: Josephine Schempp

 

När, under vilka veckor?

Höstterminen 2016, v 36- v 51.

 

Vad?

Frågeställningar (och följdfrågor):

Hur ser vår kropp ut?

Vilka olika kroppsdelar har vi?

Hur fungerar vår kropp?

Vad skulle du vilja veta om din kropp?

Utifrån dessa frågeställningar kommer vi sedan skapa fler frågeställningar utifrån de områden vi kommer att arbeta med.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

 

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan.

 

Hur?

Eleverna kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt med de olika områdena inom projektet. 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer att få visa sina kunskaper genom olika typer av dokumentation och via diskussioner och samtal med sina klasskamrater.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?

36-40:

 • Intro Min kropp
 • Skelett
 • Muskler

 

41-46 (lov v. 44)

 • Hjärnan
 • Hjärtat och blodådror
 • Lungorna

 

V.47-51

 • Hud
 • Matspjälkningen
 • Kost – Sömn/vila – motion
 • Våra sinnen

 

Varför?

Vi har sett att barnen har ett intresse i hur deras kropp fungerar och vill därför synliggöra kroppens alla fantastiska funktioner.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi lyssnar till varandras erfarenheter och skapar vårt projekt utifrån elevernas intresse till ämnet. På så sätt skapar vi engagerade elever som driver projektet tillsammans med oss pedagoger. Vi skapar meningsfullhet och lust till lärande.

I projekt kommer vi ge eleverna möjlighet att arbeta med olika uttrycksformer för att skapa förståelse utifrån diskussioner genom faktatexter och egna erfarenheter där eleverna själv fått testa.

 

Utvärdering

Utvärdering sker tillsammans med eleverna under och vid projektets slut.

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer: 

Pedagogisk dokumentation: