Livet efter Lemshaga

Ansvariga lärare: Sven Tell,  Åsa Gustafsson, Jon Widmark

När, under vilka veckor? v.48-3 respektive 4-8

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad behöver vi veta när vi skaffar eget boende?
 • Hur skapar man ett gott grupparbete?
 • Vad bör man tänka på när man gör en instruktionsvideo?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällslivet och vardagslivet.
 • Kan lösa och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Kan använda moderna teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kommer senare

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

 

Eleverna delas in i grupper och skall söka information om ett tilldelat område, tex. hur man tapetserar. Gruppen ska sedan skapa manus och spela in en film i ämnet. Filmen kommer att få feedback under arbetets gång av andra grupper. Under grupparbetet får de även utvärdera hur gruppen fungerar.

Det hela avslutas med en filmvisning för hela klassen där de får ge varandra ** och en önskan.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.1 information, filmtips av jon, söka fakta, se andra instruktionsfilmer

v.2 filma

v.3 filma, kamratbedömning

v.4 feedback till annan grupp / berättarröst redigering

v.5 färdigställande, filmvisning, feedback och möjlighet till att göra små ändringar på filmen.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Livet efter Lemshaga är ett projekt som finns i flera olika ämnen. Det är en förberedelse för det eleven  kommer möta efter Lemshaga och i sitt framtida liv.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • att våra arbeten och läroprodesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
 • att aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • att ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera  arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Sker efter avslutat arbete. kontinuerlig feedback under arbetet