Lik, olik eller bara konstig?

Lik, olik eller bara konstig?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sandra Hamn

När, under vilka veckor? V.46-v.8

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur är man när man är konstig?

Vem eller vilka är konstiga?

Är det bra att vara konstig?

På vilka olika sätt är vi i klassen lika/olika?

 

Övergripande mål från LGR11:
2.1 Normer och värden:

Skolans mål är att varje elev

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Förankring i kursplanens syfte

Vi arbetar med att låta varje enskild elev finna sin unika egenart…

Vi vill med ett normkritiskt arbetssätt främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell lägg­ ning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Centralt innehåll från kursplanen

Normer och regler i elevens närmiljö.

Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex gott och ont, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
  • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi utgår ifrån boken “Konstiga djur” när vi arbetar med begrepp som hör normkritiken till. Vi följer Jättemyrsloken och Hasselmusen i deras sökande efter det konstigaste djuret i skogen.

 

Vi för samtal och diskuterar värderingar, ställningstaganden och olika åsikter. Eleverna får via diskussioner, muntliga presentationer, skriftliga uppgifter och målade bilder försöka bringa klarhet i vad som utmärker olikheter och vem/vilka det är som bedömer och avgör vem som är konstig.

Vi diskuterar värderingar och människors olika sätt att tänka.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar kontinuerligt genom samtal och reflektioner. Vi synliggör våra tankar, funderingar och åsikter genom att dokumentera dessa via texter och bilder.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Detta arbete fortlöper genom hela läsåret, när vi läst klart boken “konstiga djur”, fortsätter vi att arbeta med normkritik genom att på olika sätt synliggöra, kritisera och fundera över strukturer, sociala och språkliga normer som begränsar livet för individer som inte faller inom det som betraktas som normalt i samhället.  

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eftersom skolans ska arbeta för att elever respekterar andra människors egenvärde, måste vi aktivt arbeta för att elever ska kunna uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. För att kunna ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling behöver elever bli medvetna om hur normer skapas och kritiskt granskas.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi vill vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikheter,

att var och en blir sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.