Learn English 1

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann-Sophie Petersen & Lisa Webering
När, under vilka veckor? ht och vt

Vad?
Vi lär oss grunderna i det engelska språket.

Frågeställning och följdfrågor

Hur kan vi på ett lekfullt sätt våga använda oss av det engelska språket?

Vilka ord och fraser är viktiga för att kunna börja kommunicera på det engelska språket?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Förankring i kursplanens syfte

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Intressen, personer och platser.
Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa — reception

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
Enkla instruktioner och beskrivningar.
Olika former av enkla samtal och dialoger.
Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
Sånger, ramsor, dikter och sagor.
Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

Enkla presentationer.
Enkla beskrivningar och meddelanden.
Sånger, ramsor och dramatiseringar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under engelsklektionerna arbetar vi med olika ämnesområden som tas upp i vår engelskbok.

Vi hälsar på varandra, berättar vad vi heter, hur gamla vi är o s v.

Vi lär oss siffrorna, färger, frukter, klädesplagg mm.

Vi sjunger sånger och gör olika lekar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna vid samlingar samt vid grupparbeten och enskilt arbete.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vi tittar på UR:s program ”Pick a colour”.

Vi börjar med att träna på hälsningsfraser och att kunna säga vad man heter:
Vi sjunger sånger och leker lekar.

Vi följer engelskbokens upplägg med namnet, hälsningsfraser, siffror och frukter.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi vill skapa en tillåtande miljö där alla vågar uttrycka sig på engelska.
Vi lyfter speciellt de elever som har engelska som sitt första eller andra språk. De ges möjlighet till att t ex få berätta om sin familj eller något om det land som föräldrarna kommer ifrån. Vi vill att de ska kunna känna sig stolta över sin kulturella identitet och kunna berykta hela klassen med sina kunskaper.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi samtalar tillsammans och i par för att alla elever ska få möjlighet att få talutrymme. Vi skapar en miljö där alla känner sig välkomna att samtala i gruppen.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.