Längd med nya och gamla måttenheter

Ma – åk 3 – Längd med nya och gamla måttenheter

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sandra Hamn

 

När, under vilka veckor?

v.4-v.6

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur hänger enheterna m, dm, cm och mm ihop?

Hur mäter man längd idag och hur gjorde man förr i tiden?

Hur kan man uppskatta längd?

Vilka olika material och hjälpmedel kan du använda dig av av när du ska mäta något?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

Förankring i kursplanens syfte:

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd med vanliga måttenheter.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med begreppet längd, inomhus och utomhus.

Vi kommer att använda oss av olika måttenheter för att bedöma våra kroppar- och kroppsdelars längd.

Mattebokens s.92-97 stöttar arbetet.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer, i grupp, föra samtal kring mått och olika måttenheter. Vi kommer att diskutera resultaten på våra undersökningar och se över om alla elevers resultat överensstämmer eller ser olika ut.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.4-5

Samtal kring gamla måttenheter.

Genomgång av sambandet mellan m,dm,cm och mm

Eventuellt se film från ne.se

Praktisk uppgift – skapa ditt eget en meters måttband av rutigt papper, markera dm.

Använd ditt måttband för att mäta olika längder på din kropp

Använd dig av gamla måttenheter för att mäta din kropp

Räkna s.92-94 i matteboken

Lek: sardinburken.

 

v .5-6

Utematematik med fokus på att mäta föremål och förhållanden mellan olika föremål i naturen.

Uppgifter på stencil med trasiga linjaler.

Räkna s. 95-97 i matteboken

Lek: Hur mycket är klockan farbror Lejon?

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Eleverna har tidigare (i åk2) arbetat med måttenheter. Vi bygger vidare på dessa kunskaper och möter deras intresse när vi utformar undervisningen.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Lemshaga Akademi arbetar i ständig utveckling, genom att införliva nya arbetsmetoder och ta till sig ny forskning strävar vi efter att följa med och ligga i framkant i alla vår undervisning. Eleverna är med och testar och tar till sig nya metoder för kunskapsinhämtning och är på så vis med och skapar sin egen, skolans och inte minst samhällets utveckling genom logiskt tänkande, kritiskt granskande och nyfiket informationssökande.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas: