Lägerdagar

Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson, Ingela Eriksson och Pernilla Stiernebo.

 

När, under vilka veckor? Tors-Fre V.34

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är en fornborg?
 • Vad användes den till?
 • Vilka spår visar denna historiska platsen och vad kan vi lära oss av den?

 

Övergripande mål från LGR 11 2.2

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
 • Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.
 • Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.
 • Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Att leva tillsammans

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Att leva i närområdet

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Torsdag:

Eleverna får i uppgift att ta med deras armband där de har fått ett gemensamt meddelande. Alla elever har fått sin bokstav och dessa ska nu bilda två meningar.

Vad innebär meningarna? Genom tid och rum……… Eleverna får se en karta över Lemshaga och närliggande betydande platser för vår närmiljö.

Vi promenerade till Norrängsudden där Lämshagas fornborg ligger. Väl på plats fick eleverna genomföra olika vt-rutiner där de uppmuntrades att fundera kring platsen. Hur kan borgen sett ut? Vad användes den till? Varför hade man valt just denna plats?

Väl på plats hittade eleverna ytterligare en ledtråd i form av en flaskpost daterad, Anno 1719. Vad betyder denna ledtråd?  

 

Fredag:

Vi dokumentera det vi såg, tänkte och undrade under vårt besök i Fornborgen. Eleverna fick rita fornborgen så som de tänkte sig att den såg ut. Vi skrev en gemensam text om vad de sett dagen innan. Därefter klistrade de in sin teckning samt andra bilder och texter i vår projektbok, Saturnus resa genom Ingarös historia.

Dagen avslutade med att vi tittade på filmen “Ronja Rövardotter”. Genom filmen kan eleverna själva uppleva hur det kunde ha varit att leva under senare delen av järnåldern.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet. Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.