Klockan, analog och digital tid

Ma – åk 3 – klockan analog och digital tid

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sandra Hamn

 

När, under vilka veckor?

v.6-8

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Kan vi klockan?

Kan vi den digitala klockan?

Kan vi den analoga klockan?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Efter avslutat ämnesområde ska eleverna kunna

använda modern teknik som ett verktyg

använda matematiskt tänkande i vardagslivet

 

Förankring i kursplanens syfte:

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter, mätning av tid med vanliga och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi fördjupar oss och befäster våra kunskaper under våra IUP-lektioner.

Vi dokumenterar hur en typisk skoldag kan se ut för resp. elev, med fokus på tid.

Vi samtalar om när det kan vara bra att kunna klockan och jämför analog och digital tid.

Eleverna får arbeta med gruppuppgifter ang. tid och förhållanden  mellan olika tidpunkter.

Enskilda uppgifter  arbetar vi med på stencil och i Nomp.

Vi använder oss av kap 7 i Nya Matematikboken.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna står själva för bedömningen, kommer de i tid, vet de vad klockan är. Kan de uttrycka klockslag både med hjälp av den analoga klockan och den digitala?

Den summativa bedömningen sker med hjälp av diagnosen i kap.7

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

  1. 6 Arbete med att dokumentera en skoldag.
  2. 7 Gruppuppgifter ang. tid.
  3. 8 Klockspel och pussel, uppgifter på nomp.se för att befästa kunskaperna.

( Arbete i matteboken ).

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Eleverna förbereder sig inför övergången mellan åk3 och åk4 där eget ansvar kommer att bli en större del av elevernas vardag både i skolan, hemma och övergången däremellan.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

 

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation: