Jag och vi

Jag och Vi

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sandra Hamn

När, under vilka veckor? V.37-42

Vad?
Frågeställning och följdfrågor

Hur ska vi skapa ett gott arbetsklimat där alla känner att de trivs, mår bra och kan koncentrera sig?

Hur är man en god kamrat?

Hur kan vi gemensamt skapa en arbetsmiljö som präglas av respekt, vänlighet och förståelse inför våra olikheter?

Vad ska vi ha för trivselregler och hur hjälper vi varandra att följa dessa?

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
2.1 Normer och värden:

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Förankring i kursplanens syfte

Vi arbetar med att utveckla förmågan att reflektera och analysera, värderingar, demokratiska beslut, omsorg om människor, djur och miljö.

Förmågan att uttrycka hur vi känner inför varandra, visa hänsyn och respekt för varandra.

Centralt innehåll från kursplanen

Normer och regler i elevens närmiljö.

Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex gott och ont, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi skapar trivselregler genom gemensamma diskussioner och sätter upp dessa i klassrummet.

Vi samtalar om olikheter och om hur varje individ kan bidra till att skapa god stämning och gott arbetsklimat.

Vi arbetar med olika typer av 4-hörn övningar med fokus på att våga uttrycka sina åsikter.

Vi arbetar med gruppstärkande aktiviteter där eleverna får samarbeta.

Eleverna får se filmer från ur.se med fokus på kamratskap och behandlar sedan dessa filmer via diskussioner och i skrift.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar kontinuerligt genom samtal om hur vi känner och mår. Vi dokumenterar med hjälp av bilder, skrivuppgifter och samarbetsövningar för att kontinuerligt kunna bedöma gruppens process och vart de befinner sig.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.34 Vi gör gruppstärkande övningar och har roligt tillsammans. Vi lär känna varandra genom olika aktiviteter på lägerdagarna och uppstarten av terminen.

 1. 35-39 Vi sätter upp trivselregler och arbetar med att förhålla oss till dem. Vi ser filmer, diskuterar, analyserar och arbetar med gruppstärkande aktiviteter.

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi vill vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikheter,

att var och en blir sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.